Administrație Publică

HOTARAREA NR. 105 din 27.06.2019

iulie 10, 2019

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Având in vedere expunerea de motive nr. 18.306 din 25 iunie 2019, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.18.308 din 25.06.2019  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019.

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019 si ale Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale cu modificarile  si completarile ulterioare.

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală , republicata cu modificările si   completările ulterioare ,art.36 alin 2, litera « B »,coroborat cu art.45 alin.2, lit. a si art. 115 alin.1, lit. b.

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E

 ART. 1. –  Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    7.619.000 lei
a)    Venituri din vânzarea unor bunuri (39.02.07)

b)    Venitui din impozit cladiri pers. juridice ( 07.01.02)

c)    Subvenții  de la bugetul de stat către bugetele locale  necesare susținerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile  (FEN) postaderare(42.69.00)

d)    Sume  primite de  la UE  în contul plăților efectuate în anul curent ( 48.01.01)

e)    Sume primite de la UE în contul plăților efectuate  în anii precedenți (48.01.02)

1.155.000 lei

1.000.000 lei

 

1.570.000 lei

 

 

3.540.000 lei

 

354.000 lei

    II. CHELTUIELI : 7.619.000 lei 
Cap.51 » ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ   « 

Titlul I Salarii

Titlul II  Bunuri și servicii

Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.30)

« Achizitie mobilier de birou «  25.000 lei

« Achizitie echipamente IT «   130.000 lei

560.000 lei

380.000 lei

25.000 lei

155.000 lei

Cap.55 » DOBÂNZI «    

   Titlul II Bunuri si servicii- Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor   

40.000 lei

 

40.000 lei

Cap.66  » SĂNĂTATE  «    Titlul X Proiecte cu finanțări din Fonduri externe  nerambursabile (FEDR

a)    Finanțare națională (58.01.01 )

b)     Finanțare externă nerambursabilă  (58.01.02)

c)    Cheltuieli neeligibile ( 58.01.03)

5.004.000 lei

 

1.500.000 lei

3.500.000 lei

4.000 lei

Cap.67  » CULTURĂ RECREERE RELIGIE  «

                 Titlul II Bunuri si servicii 

                 Titlul XIII Active nefinanciare 71.01.30

« Achiziție și montaj locuri de joaca pentru copii” 

350.000 lei

200.000 lei

150.000 lei

Cap.70 » LOCUINȚE,SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ  «   

Titlul II Bunuri si servicii

305.000 lei

305.000 lei

Cap.84 » TRANSPORTURI  «

  

Titlul II Bunuri si servicii

-reparații curente strazi

        Titlul X – Proiecte cu finanțări din Fonduri externe  nerambursabile (FEDR)

        a) Finanțare națională (58.01.01 )

 

b) Finanțare externă nerambursabilă(58.01.02)

 

Titlul XII Active nefinanciare  Reparatii capitale str. Zamora

910.000 lei

 

400.000 lei

 

 

460.000 lei

 

70.000 lei

 

390.000 lei

 

50.000

Cap.87 » ALTE ACȚIUNI ECONOMICE   «

       Titlul II Bunuri si servicii 

450.000 lei

450.000 lei

      ART. 2. – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Descarca: HCL 105 2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.