Administrație Publică

HOTARAREA NR. 106 din 27.06.2019

iulie 10, 2019

Privind aprobarea organizării în parteneriat a  evenimentului ,,EUROPAfest Summer Edition- Summer Music Academy Sinaia’’

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată cu nr. 16. 866/ 10 iunie 2019 și a Raportului  de specialitate întocmit de către Serviciu Politici Publice cu nr. 17.279/ 13 iunie 2019;

Conform propunerii  JMEvents București prin Președinte Luigi Gagios;

În conformitate cu prevederile Legii 273 / 2006 privind Finanțele Publice Locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin (2), lit. « d » și alin. (6) lit.”a”, pct.1 coroborat cu art. 45 alin.(1) si art.115 ain.(1),lit. « b ».  

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Aprobă organizarea în parteneriat a evenimentului  ,,EUROPAfest Summer Edition- Summer Music Academy Sinaia’’

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și SC Sinaia Forever SRL.

Descarca: HCL 106 2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.