Administrație Publică

HOTARAREA NR. 107 din 27.06.2019

iulie 10, 2019

Privind aprobarea documentației tehnico-economice  faza PT + DTAC + DDE, in cadrul obiectivului de investitie aferent proiectului “EFICIENTA ENERGETICA SI EXTINDERE ILUMINAT ZONA ISTORICA”- SINAIA,

Avand in vedere Expunerea de motive nr.18389/25.06.2019, precum si Raportul de specialitate nr. 18390/25.06.2019  intocmit de Departamentul Politici Publice prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice faza PT + DTAC + DDE pentru obiectivul de investitie „EFICIENTA ENERGETICA SI EXTINDERE ILUMINAT ZONA ISTORICA”- SINAIA;

In conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public;

In baza Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza Ordonantei nr.114/2018, art.71

In temeiul art. 36 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e. si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTARASTE: 

 Art. 1 – Se aproba documentatia tehnico-economica– faza PT + DTAC + DDE, ,  pentru obiectivul de investitii ”Eficienta energetica si extindere iluminat in zona istorica” –  Sinaia,  conform Anexei 1 –Descrierea investitiei  si Anexei 2 –DEVIZUL GENERAL , parti integrante din prezenta hotarare, in vederea finantarii acestuia in cadrul  Programului Operational Regional 2014-2020,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public, apel de proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni (Cod nr. POR/300/3/1), POR/2018/3/3.1/C/1/BI (Cod nr. POR/301/3/1) şi POR/2018/3/3.1/C/1/ITI (Cod nr. POR/302/3/1). 

Art. 2 – La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Local nr. 103/30.05.2019.

Art. 3 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Serviciul Politici Publice si  Echipa de implementare a proiectului .

Descarca: HCL 107 2019

Last modified: iulie 10, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support