Administrație Publică

HOTARAREA NR. 107 din 27.06.2019

iulie 10, 2019

Privind aprobarea documentației tehnico-economice  faza PT + DTAC + DDE, in cadrul obiectivului de investitie aferent proiectului “EFICIENTA ENERGETICA SI EXTINDERE ILUMINAT ZONA ISTORICA”- SINAIA,

Avand in vedere Expunerea de motive nr.18389/25.06.2019, precum si Raportul de specialitate nr. 18390/25.06.2019  intocmit de Departamentul Politici Publice prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice faza PT + DTAC + DDE pentru obiectivul de investitie „EFICIENTA ENERGETICA SI EXTINDERE ILUMINAT ZONA ISTORICA”- SINAIA;

In conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public;

In baza Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza Ordonantei nr.114/2018, art.71

In temeiul art. 36 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e. si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTARASTE: 

 Art. 1 – Se aproba documentatia tehnico-economica– faza PT + DTAC + DDE, ,  pentru obiectivul de investitii ”Eficienta energetica si extindere iluminat in zona istorica” –  Sinaia,  conform Anexei 1 –Descrierea investitiei  si Anexei 2 –DEVIZUL GENERAL , parti integrante din prezenta hotarare, in vederea finantarii acestuia in cadrul  Programului Operational Regional 2014-2020,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public, apel de proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni (Cod nr. POR/300/3/1), POR/2018/3/3.1/C/1/BI (Cod nr. POR/301/3/1) şi POR/2018/3/3.1/C/1/ITI (Cod nr. POR/302/3/1). 

Art. 2 – La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Local nr. 103/30.05.2019.

Art. 3 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Serviciul Politici Publice si  Echipa de implementare a proiectului .

Descarca: HCL 107 2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.