Administrație Publică

HOTARAREA NR. 108 din 27.06.2019

iulie 10, 2019

DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI PROIECT: „Eficienta energetica si extindere iluminat zona istorica” – Sinaia  Axa prioritară 3 –  Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de investiții: 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor Operațiunea C  – Iluminat public Apel de proiecte nr: POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni, POR/2018/3/3.1/C/1/BI si POR/2018/3/3.1/C/1/ITI   

             Avand in vedere Expunerea de motive 18394/25.06.2019 precum si Raportul de specialitate nr. 18396/25.06.2019, intocmit de Departamentul Politici Publice prin care se propune aprobarea proiectului „Eficienta energetica si extindere iluminat zona istorica” – Sinaia  si a cheltuielilor aferente acestuia;

In conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public;

In baza Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e. si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTARASTE:

Art. 1. – Se aprobă proiectul „Eficienta energetica si extindere iluminat zona istorica” – Sinaia aprobat spre finantare în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public, Apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI si POR/2018/3/3.1/C/1/ITI.

Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului „Eficienta energetica si extindere iluminat zona istorica” – Sinaia, în cuantum de 14.248.995,84 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a ORAȘULUI SINAIA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.686.794,34 lei (inclusiv TVA) reprezentând cofinanțarea proiectului „Eficienta energetica si extindere iluminat zona istorica” – Sinaia .

Art. 4. –  Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Eficienta energetica si extindere iluminat zona istorica” – Sinaia, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din Bugetul local.

Art. 5. – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. – Se împuternicește domnul OPREA VLAD GHEORGHE – Primarul orasului, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanțare în numele ORAȘULUI SINAIA. 

Art. 7. – La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Local 104/30.05.2019

Art. 8. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Politici Publice si Echipa de implementare a proiectului.

Art. 9. –  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local  Oras Sinaia şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Oraşului Sinaia.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 27.06.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, voturi abţineri 0, voturi împotrivă 0, din totalul de 12 consilieri / membri prezenţi.

Descarca: HCL 108 2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.