Administrație Publică

HOTARAREA NR. 108 din 27.06.2019

iulie 10, 2019

DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI PROIECT: „Eficienta energetica si extindere iluminat zona istorica” – Sinaia  Axa prioritară 3 –  Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de investiții: 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor Operațiunea C  – Iluminat public Apel de proiecte nr: POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni, POR/2018/3/3.1/C/1/BI si POR/2018/3/3.1/C/1/ITI   

             Avand in vedere Expunerea de motive 18394/25.06.2019 precum si Raportul de specialitate nr. 18396/25.06.2019, intocmit de Departamentul Politici Publice prin care se propune aprobarea proiectului „Eficienta energetica si extindere iluminat zona istorica” – Sinaia  si a cheltuielilor aferente acestuia;

In conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public;

In baza Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e. si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTARASTE:

Art. 1. – Se aprobă proiectul „Eficienta energetica si extindere iluminat zona istorica” – Sinaia aprobat spre finantare în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public, Apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI si POR/2018/3/3.1/C/1/ITI.

Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului „Eficienta energetica si extindere iluminat zona istorica” – Sinaia, în cuantum de 14.248.995,84 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a ORAȘULUI SINAIA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.686.794,34 lei (inclusiv TVA) reprezentând cofinanțarea proiectului „Eficienta energetica si extindere iluminat zona istorica” – Sinaia .

Art. 4. –  Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Eficienta energetica si extindere iluminat zona istorica” – Sinaia, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din Bugetul local.

Art. 5. – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. – Se împuternicește domnul OPREA VLAD GHEORGHE – Primarul orasului, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanțare în numele ORAȘULUI SINAIA. 

Art. 7. – La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Local 104/30.05.2019

Art. 8. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Politici Publice si Echipa de implementare a proiectului.

Art. 9. –  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local  Oras Sinaia şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Oraşului Sinaia.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 27.06.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, voturi abţineri 0, voturi împotrivă 0, din totalul de 12 consilieri / membri prezenţi.

Descarca: HCL 108 2019

Last modified: iulie 10, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support