Administrație Publică

HOTARAREA NR. 110 din 27.06.2019

iulie 10, 2019

Privind completarea şi îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 28.03.2019

Având în vedere expunerea de motive nr. 18387  din 25.06.2019 a Primarului orașului Sinaia, Vlad Oprea prin care propune completarea şi îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 28.03.2019;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 18477 din 26.06.2019 prin care se supune analizei Consiliului Local Sinaia completarea şi îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 28.03.2019;

În conformitate cu:

–  Legea 7/1996 – Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

– Art.155 din Ordinului 700/2014 al Directorului General ANCPI  (cu privire la întabularea dreptului de proprietate publică a oraşului);

– Hotărârea Consiliului Local al oraşului Sinaia nr. 107/ 09 noiembrie 1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

– H.G. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova – anexa nr. 12 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sinaia, publicată în Monitorul Oficial nr. 128 bis din 18.02.2002;

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 134 din 23.07.2018;

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 173 din 21.09.2018;

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 39 din 28.03.2019;

– Prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.”c”, art. 45, alin.(3), art. ll5, alin.(l), lit.”b”, art. 123, al. 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.1. – Aprobă modificarea articolului nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 28.03.2019, prin completare astfel :

–          Coloana 3 se va completa  şi cu următorul text: “Regim de înălţime construcţii                         C1-P+2E, C2-S+P, C3 – P”;

–           Coloana 6 se va completa  şi cu următorul text: “Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 495/07.01.2011”; 

ART.2. – Aprobă modificarea articolului nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 28.03.2019, prin completare astfel :

–           Coloana 3 se va completa  şi cu următorul text: “Regim de înălţime construcţie                     C1-P+M”;

ART.3. – Aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul articolului nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 28.03.2019, în sensul că la “coloana 3”, suprafaţa construită la sol C1 de 44 mp se va citi “43mp”. 

ART.4. – Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 28.03.2019 rămân neschimbate; 

ART.5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru.

Descarca: HCL 110 2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.