Administrație Publică

HOTARAREA NR. 111 din 27.06.2019

iulie 10, 2019

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării apartamentului nr. 1, parter din imobilului monument “Casa Albert Litman, azi Club Sportiv Voința” situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 42, în suprafață construită de 66 mp, nr. cad. 21440-C1-U4

Având în vedere expunerea de motive nr. 18272 din 25.06.2019 a d-lui Consilier Local

David Remus, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării  apartamentului nr. 1, parter din imobilului monument “Casa Albert Litman, azi Club Sportiv Voința” situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 42, în suprafață construită de 66 mp, nr. cad. 21440-C1-U4.

Văzând adresa înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 16824/10.06.2019, a d-lui VIȘENESCU VIRGILIU SORIN în calitate de proprietar conform Dispozițiilor nr. 261/30.05.2017, 36/08.02.2019 și 66/27.03.2019 ale Primarului Orașului Sinaia, prin care solicită exercitarea dreptului de preemţiune  pentru cumpărarea  apartamentului nr. 1, parter din imobilului monument “Casa Albert Litman, azi Club Sportiv Voința” situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 42, în suprafață construită de 66 mp, nr. cad. 21440-C1-U4, imobil înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia 748, nr. PH-II-m-B-16661;

Având în vedere adresa nr. 912/06.06.2019 a Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Prahova, prin care nu își exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autorităţile publice locale, pentru  apartamentul nr. 1, parter situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 42, în suprafață construită de 66 mp, nr. cad. 21440-C1-U4, imobil înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia 748, nr. PH-II-m-B-16661;

Având în vedere Raportul de Specialitate al Serviciului de Urbanism si Cadastru nr.  / 18273 /25.06.2019;

In baza art. 4, alin. 4 și 8, art. 36, alin 4, lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

 

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.”c”, art. 45, alin.(3), art. 115, alin.(1), lit.”b”, din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Consiliul Local Sinaia nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra cumpărării apartamentului nr. 1, parter din imobilului monument “Casa Albert Litman, azi Club Sportiv Voința”, situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 42, în suprafață construită de 66 mp, nr. cad. 21440-C1-U4, imobil înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia 748, nr. PH-II-m-B-16661, la preţul de 53.000 euro;

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL 111 2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.