Administrație Publică

HOTARAREA NR. 112 din 27.06.2019

iulie 10, 2019

Privind exercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 801 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Calea București nr. 24, T10, P6, nr. cad. 24988, CF nr. 24988

Având în vedere expunerea de motive nr. 18196 din 24.06.2019 a d-lui David Remus, Consilier Local, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 801 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Calea București nr. 24, T10, P6, nr. cad. 24988, CF nr. 24988.

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr.18198 / 24.06.2019;

Văzând adresa S.C. VIPET 38 S.R.L. nr. 3/15.05.2019, înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 14507/16.05.2019, prin care se solicita exercitarea dreptul de  preemţiune  pentru  terenul pădure în suprafața de 801 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Calea București nr. 24, T10, P6, nr. cad. 24988, CF nr. 24988, teren care se învecinează cu proprietatea oraşului Sinaia;

Conform art. 1746 Cod Civil cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 45 din Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit.”c”, art. 45, alin.(3), art. 115, alin. (1), lit.”b”, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ART.1. – Consiliul Local Sinaia îşi exercită dreptul de preemţiune asupra terenului pădure în suprafața de 801 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Calea București nr. 24, T10, P6, nr. cad. 24988, CF nr. 24988, la prețul total de 7425,27 lei;

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL 112 2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.