Administrație Publică

HOTARAREA NR. 113 din 27.06.2019

iulie 10, 2019

Privind retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 5175/26.04.2004, în conformitate cu prevederile art. 8 și art. 9.c.2. din contract și art. 2 și 6 din actul adițional nr. 8677/10.04.2013

Având în vedere expunerea de motive nr. 18289 din 25.06.2019 a d-lui Primar Vlad Oprea  prin care propune retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 5175/26.04.2004, în conformitate cu prevederile art. 8 și art. 9.c.2. din contract și art. 2 și 6 din actul adițional nr. 8677/10.04.2013

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 18290 / 25.06.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situaţia contractului  de concesiune nr. 5175/26.04.2004 în conformitate cu prevederile art. 8 și art. 9.c.2. din contract și art. 2 și 6 din actul adițional nr. 8677/10.04.2013 ;

În conformitate cu dispoziţiile art. 8 și art. 9.c.2. din contractul de concesiune nr. 5175/26.04.2004, art. 2 și 6 din actul adițional nr. 8677/10.04.2013 și declarației pe proprie răspundere nr. 6731/15.03.2013 a d-lui BENASICH VALERIU CĂTĂLIN;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul art. 36 alin.2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin. 3, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 5175/26.04.2004, dintre ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent și BENASICH VALERIU CĂTĂLIN în calitate de concesionar, cu pierderea cu titlu de daune de către concesionar, a sumelor depuse și datorate ca preţ al concesiunii până la data prezentei hotărâri, și cu pierderea construcției realizată pe terenul concesionat, în conformitate cu prevederile art. 8 și art. 9.c.2. din contract și art. 2 și 6 din actul adițional nr. 8677/10.04.2013 .

ART. 2. – Trecerea în domeniul privat al Orașului Sinaia a construcției existente pe terenul cu nr. cad. 2393, carte funciară nr. 2232/C, situat în Sinaia, str. Theodor Aman nr. 12, lot 1, în conformitate cu prevederile art. 6 din actul adițional nr. 8677/10.04.2013 la contractul de concesiune nr. 5175/26.04.2004.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL 113 2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.