Administrație Publică

HOTARAREA NR. 114 din 27.06.2019

iulie 10, 2019

Privind retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 5176/26.04.2004, în conformitate cu prevederile  art. 9.c.2. din contract și art. 2 și 6 din actul adițional nr. 8634/09.04.2013

Având în vedere expunerea de motive nr. 18299 din 25.06.2019 a d-lui. Primar Vlad Oprea prin care propune retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 5176/26.04.2004, în conformitate cu prevederile art. 9.c.2. din contract și art. 2 și 6 din actul adițional nr. 8634/09.04.2013.

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 18301 / 25.06.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situaţia contractului  de concesiune nr. 5176/26.04.2004 în conformitate cu prevederile art. 8 și art. 9.c.2. din contract și art. 2 și 6 din actul adițional nr. 8634/09.04.2013;

În conformitate cu dispoziţiile art. 9.c.2. din contractul de concesiune nr. 5176/26.04.2004, art. 2 și 6 din actul adițional nr. 8634/09.04.2013 și declarației pe proprie răspundere nr. 6728/15.03.2013 a d-lui Negoescu Marian;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul art. 36 alin.2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin. 3, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locala republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. –  Aprobă retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 5176/26.04.2004, dintre ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent și NEGOESCU MARIAN în calitate de concesionar, cu pierderea cu titlu de daune de către concesionar, a sumelor depuse și datorate ca preţ al concesiunii până la data prezentei hotărâri, și cu pierderea construcției realizată pe terenul concesionat, în conformitate cu prevederile  art. 9.c.2. din contract și art. 2 și 6 din actul adițional nr. 8634/09.04.2013.

ART.2. – Trecerea în domeniul privat al Orașului Sinaia a construcției existente pe terenul cu nr. cadastral 2391, carte funciară nr. 22948 (vechi 2225/C), situat în Sinaia, str. Theodor Aman nr. 12, lot 2, în conformitate cu prevederile art. 6 din actul adițional nr. 8634/09.04.2013 la contractul de concesiune nr. 5176/26.04.2004.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL 114 2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.