Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 115 din 11 iulie 2019

august 5, 2019

Privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 144/07.08.2018 , pentru proiectul de investiţii Centru multifuncțional educațional recreațional „ZINO – educaţie de la A la Z”

Având  în vedere Expunerea de motive nr.  19234/03.07.2019  initiată de primarul orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 19235/03.07.2019  intocmit de către Serviciul  Politici Publice;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Având în vedere Hotărârea de Consiliul Local nr. 144/07.08.2019

Ţinând cont de prevederile Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7, Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1 Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România;

In conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129  alin. (1) și  (2), lit. b) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit.a), precum și prevederile art. 196 alin.(1), lit.a)  din Odonanța de Urgență nr. 57/05 iulie 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a Oraşului Sinaia, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 449.095,65 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului Centru Multifuncţional Educaţional-Recreaţional „ZINO – Educaţie de la A la Z”.

Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local  nr.144/2018. rămân neschimbate.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul  Buget si Resurse Umane  si Echipa de implementare a proiectului.

 

Descarca: HCL 115 2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.