Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 116 din 11 iulie 2019

august 5, 2019

Privind aprobarea sumei necesare organizării evenimentului FILM 4 FUN

Având  în vedere Expunerea de motive nr.  19261/03.07.2019  inițiată de primarul orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 19266/03.07.2019  întocmit de catre Serviciul  Politici Publice,

In conformitate cu prevedeile Hotărârii Consiliului Local nr. 240/17.12.2018 ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

Ţinând cont de prevederile: 

  • Ordonanţei nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice republicata;
  • Legii nr. 273/2006 privind finanțaele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 alin. (3);

In temeiul art. 129 alin.(1) și alin.(2) lit. b), coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. a) și  art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE :

ART.1. – Aprobă alocarea sumei de 25 000 lei pentru realizarea  evenimentului Film 4 Fun, editia a XI-a.

 ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către  Serviciul Politici Publice.

Descarca: HCL 116 2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.