Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 117 din 11 iulie 2019

august 5, 2019

Privind aprobarea organizarii si a bugetului evenimentului Mustang Fest Sinaia 2019, ediția a doua

Având în vedere Expunerea de motive nr. 19182/02.07.2019 a Primarului Orasului Sinaia, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 19185/02.07.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 5 alin.(3) ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin.(2), lit. b) și lit. (d), coroborat cu art. 139 alin.(3) lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

      CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

Art. 1. – Aprobă includerea evenimentului Mustang Fest Sinaia 2019 in Lista evenimentelor organizate de Primaria Sinaia – Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 240/2019 si organizarea acestuia in data de 13 iulie 2019.

Art. 2. – Aproba efectuarea de cheltuieli organizatorice în valoare totala de 5.000 lei aferente evenimentului Mustang Fest Sinaia 2019.

Art. 3. – Hotărârea va fi comunicată departamentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

Art. 4 . Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Serviciul Politici Publice si Serviciul Buget si Resurse Umane.

Descarca: HCL 117 2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.