Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 118 din 11 iulie 2019

august 6, 2019

Privind aprobarea bugetului evenimentului Trofeul Sinaia –  editia a XI-a- etapa a V- a in Campionatul National de Viteza in Coasta Dunlop

Având in vedere Expunerea de motive nr. 18922/01.07.2019 a Primarului Orasului Sinaia, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 18925/01.07.2019;

In conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.  240/2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 5 alin.(3)

În temeiul prevederilor  art. 129 alin. (1) și alin. (2), lit.b),  coroborat cu art. 139 alin.(3) lit. a) și art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă efectuarea de cheltuieli organizatorice în valoare totală de 100.000 lei aferente evenimentului Trofeul Sinaia”- editia a XI – etapa a V- a in Campionatul National de Viteza in Coasta Dunlop.

Art. 2. – Hotărârea va fi comunicată departamentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

Art. 3 . Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Serviciul Politici Publice si Serviciul Buget si Resurse Umane.

Descarca: HCL 118 2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.