Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 119 din 11 iulie 2019

august 6, 2019

Privind aprobarea protocolului cu ASOCIATIA GO4FUN si aprobarea bugetului evenimentului “Sinaia pe bicicleta “ editia a V-a

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată sub nr.18111/24.06.2019, precum și  Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice nr. 18116/24.06.2019 ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin.(2), lit. b), lit. (d) și lit. e), coroborat cu art. 139 alin.(3) lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

  CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă acordul de parteneriat  cu ASOCIATIA GO4FUN, anexă la prezenta hotărâre.

 Art. 2. – Împuternicește primarul orașului să semneze protocolul de colaborare prevăzut la art. 1.

Art. 3. – Aprobă bugetul evenimentului “ Sinaia pe bicicletă” in cuantum de 3.500 lei.

Art. 4. –  Hotărârea va fi comunicată departamentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

Art. 5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice și Serviciul Buget și Resurse Umane.

 

Descarca: HCL 119 2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.