Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 120 din 11 iulie 2019

august 6, 2019

Privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.13, bl.9C, mansardă, apartament nr.19, având număr cadastral 24342-C1- U19, către Florea Alexandra Mihaela

Având în vedere:

 – Expunerea de motive nr. 17693/19.06.2019 întocmită de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia ;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.17897/20.06.2019;

– Procesul verbal nr.17612/19.06.2019 al Comisiei pentru vânzarea locuințelor construite prin ANL în orașul Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind inființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (1), (2), lit. a) – g);
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului nr.5396/31.07.2018- al viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice;
  • 463, alin.2 din Codul Fiscal;

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin.(6), lit. b), coroborat cu art. 139 alin.(2) lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

  CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1. – Aprobă vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str. Brândușelor nr.13, bl.9C, mansardă, apartament nr.19, avand număr cadastral 24342-C1- U19, intabulat în Cartea Funciară nr. 24342 a localității Sinaia, către d-na Florea Alexandra Mihaela, (conform releveului- anexa nr.1) pe care-l deține în prezent conform contractului de închiriere nr.20476/30.07.2015.

Art.2. – Prețul vânzării este de 94.457,17 lei, din care 944,33 lei este comisionul de 1%,  conform Fișei de calcul, anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

 Art.3. – Plata se face astfel :

  • Integral pâna la data semnării contractului de vânzare – cumpărare.

Art.4. – Contractul de vânzare – cumpărare se va încheia în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, în caz contrar hotărârea devenind nulă.

Art.5. – Cheltuielile ocazionate de perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în fața notarului public și intabulării ulterioare a apartamentului în Cartea Funciară vor fi suportate de cumpărător.

Art.6. – Terenul cotă indiviză aferent locuinței, în suprafață de 11,23 mp indiviz din 314 mp, se atribuie cumpărătorului în folosință pe toată durata de existență a construcției. Cumpărătorul are obligația de plată a taxei pentru terenul aflat în folosință, potrivit art.463, alin.2 din Codul Fiscal.

Art.7. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia, să semneze contractul de vânzare – cumpărare în fața notarului public.

Art.8. – Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Descarca: HCL 120 2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.