Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 120 din 11 iulie 2019

august 6, 2019

Privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.13, bl.9C, mansardă, apartament nr.19, având număr cadastral 24342-C1- U19, către Florea Alexandra Mihaela

Având în vedere:

 – Expunerea de motive nr. 17693/19.06.2019 întocmită de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia ;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.17897/20.06.2019;

– Procesul verbal nr.17612/19.06.2019 al Comisiei pentru vânzarea locuințelor construite prin ANL în orașul Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind inființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (1), (2), lit. a) – g);
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului nr.5396/31.07.2018- al viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice;
  • 463, alin.2 din Codul Fiscal;

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin.(6), lit. b), coroborat cu art. 139 alin.(2) lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

  CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1. – Aprobă vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str. Brândușelor nr.13, bl.9C, mansardă, apartament nr.19, avand număr cadastral 24342-C1- U19, intabulat în Cartea Funciară nr. 24342 a localității Sinaia, către d-na Florea Alexandra Mihaela, (conform releveului- anexa nr.1) pe care-l deține în prezent conform contractului de închiriere nr.20476/30.07.2015.

Art.2. – Prețul vânzării este de 94.457,17 lei, din care 944,33 lei este comisionul de 1%,  conform Fișei de calcul, anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

 Art.3. – Plata se face astfel :

  • Integral pâna la data semnării contractului de vânzare – cumpărare.

Art.4. – Contractul de vânzare – cumpărare se va încheia în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, în caz contrar hotărârea devenind nulă.

Art.5. – Cheltuielile ocazionate de perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în fața notarului public și intabulării ulterioare a apartamentului în Cartea Funciară vor fi suportate de cumpărător.

Art.6. – Terenul cotă indiviză aferent locuinței, în suprafață de 11,23 mp indiviz din 314 mp, se atribuie cumpărătorului în folosință pe toată durata de existență a construcției. Cumpărătorul are obligația de plată a taxei pentru terenul aflat în folosință, potrivit art.463, alin.2 din Codul Fiscal.

Art.7. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia, să semneze contractul de vânzare – cumpărare în fața notarului public.

Art.8. – Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Descarca: HCL 120 2019

Last modified: august 6, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support