Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 122 din 11 iulie 2019

august 7, 2019

Privind  rectificarea și completarea  listei de patrimoniu privat al unităților locative – fond locativ de stat și a terenului aferent, în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.159/2007

Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.17689/19.06.2019, precum și Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.17830/20.06.2019 ;

Văzând  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu dispozițiile art. 42, alin.(1) și (3) din Legea nr. 10/2001 – privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, modificată și completată ;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 7/1996 – legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată, precum și de Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin.(2), lit. c), coroborat cu art. 139 alin.(3) lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 – Aprobă rectificarea și completarea listei de inventariere a patrimoniului privat al unităților locative- fond locativ de stat și a terenului aferent, în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia , conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL 122 2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.