Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 122 din 11 iulie 2019

august 7, 2019

Privind  rectificarea și completarea  listei de patrimoniu privat al unităților locative – fond locativ de stat și a terenului aferent, în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.159/2007

Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.17689/19.06.2019, precum și Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.17830/20.06.2019 ;

Văzând  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu dispozițiile art. 42, alin.(1) și (3) din Legea nr. 10/2001 – privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, modificată și completată ;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 7/1996 – legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată, precum și de Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin.(2), lit. c), coroborat cu art. 139 alin.(3) lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 – Aprobă rectificarea și completarea listei de inventariere a patrimoniului privat al unităților locative- fond locativ de stat și a terenului aferent, în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia , conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL 122 2019

Last modified: august 7, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support