Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 123 din 11 iulie 2019

august 7, 2019

Privind aprobarea ordinei de prioritate a chiriașilor care locuiesc / au locuit în imobile  retrocedate foștilor proprietari  – locuințe sociale pentru anul 2019

Având în vedere:

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.17687/19.06.2019;

– Raportul de Specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.17717/19.06.2019 prin care propune aprobarea ordinei de prioritate a chiriașilor care locuiesc / au locuit în imobile  retrocedate foștilor proprietari  – locuințe sociale pentru anul 2018;

– Procesul-verbal nr.16799/10.06.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

– Prevederile Ordonanței de urgență nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, art.2, alin.(3)

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin.(7), lit. q), coroborat cu art. 139 alin.(3) lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă lista privind ordinea de prioritate a chiriașilor care locuiesc / au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari pentru anul 2019, conform anexei 1, care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art.2. – Aprobă lista dosarelor declarate neeligibile, conform anexei 2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Aprobă ca termenul de contestație să fie de 7 zile calendaristice de la afișarea listelor , iar termenul de soluționare să fie de 7 zile de la expirarea perioadei de depunere a contestațiilor.

Art.4. – Compartimentul patrimoniu și protecție civilă va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL 123 2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.