Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 124 din 11 iulie 2019

august 7, 2019

Privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL şi a ordinii de prioritate pentru anul 2019

Având în vedere:

 – Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.17672/19.06.2019;

– Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.17690/19.06.2019;

– Procesul verbal nr.16827/10.06.2019 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată;
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare,art.15, alin (1)-(4);

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin.(7), lit. q), coroborat cu art. 139 alin.(3) lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL şi a ordinii de prioritate pentru anul 2019, conform anexei nr.1, care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art.2. – Compartimentul patrimoniu și protecție civilă va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL 124 2019

Last modified: august 7, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support