Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 124 din 11 iulie 2019

august 7, 2019

Privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL şi a ordinii de prioritate pentru anul 2019

Având în vedere:

 – Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.17672/19.06.2019;

– Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.17690/19.06.2019;

– Procesul verbal nr.16827/10.06.2019 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată;
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare,art.15, alin (1)-(4);

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin.(7), lit. q), coroborat cu art. 139 alin.(3) lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL şi a ordinii de prioritate pentru anul 2019, conform anexei nr.1, care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art.2. – Compartimentul patrimoniu și protecție civilă va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL 124 2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.