Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 125 din 11 iulie 2019

august 7, 2019

Privind prelungirea contractului  de închiriere nr. 17081/31.07.2013

Având în vedere expunerea de motive nr. 18493 din 26.06.2019 a d-lor Consilieri Locali David Remus și Popa Gheorghe, prin care propun prelungirea contractului  de închiriere nr. 17081/31.07.2013.

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 18495 / 26.06.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia prelungirea contractului  de închiriere nr. 17081/31.07.2013.

Având în vedere contractul de închiriere nr. 17081/31.07.2013  dintre S.C. TURNPIN S.R.L., în calitate de locatar (chiriaș) și ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar).

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin.(2), lit. c) și alin.(6), lit.a) coroborat cu art. 139 alin.(3) lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă prelungirea cu 3 ani,  de la data adoptării prezentei hotărâri, a termenului de închiriere prevăzut la art. 2, din contractul de închiriere nr. 17081/31.07.2013 încheiat între S.C. TURNPIN S.R.L., în calitate de locatar (chiriaș), și ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar).

 ART.2. – Aprobă majorarea chiriei prevăzută la art. 3 din actul adițional nr. 25665/19.09.2018 la contractul de închiriere nr. 17081/31.07.2013, de la 8 EURO/mp/lună la 10 EURO/mp/lună (la care se adaugă TVA).

 ART.3. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de închiriere nr. 17081/31.07.2013.

 ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și  Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL 125 2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.