Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 126 din 11 iulie 2019

august 7, 2019

Privind aprobarea asocierii dintre Județul Prahova prin Consiliul Județean Prahova și  Orașul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, în vederea “Achiziționării a doua aparate de ventilație mecanică și a cinci paturi ATI, necesare dotării Spitalului Orășenesc Sinaia”

Vazand Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr. 84 / 05.07.2019 privind asocierea judetului Prahova cu localitati din judet, precum si alocarea unor sume din bugetul judetului Prahova pe anul 2019, in vederea realizarii unor obiective de interes public;

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 19944 / 09.07.2019 al Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 19947 / 09.07.2019 intocmit de Compartimentul Investitii si Achizitii  din cadrul Primariei orasului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

In baza art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. e) si alin. (9) lit. c) coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. f) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTARASTE:

Art. 1 – Se aproba asocierea dintre Judetul Prahova, prin Consiliul Judetean Prahova si Orasul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, in vederea “Achizitionarii a doua aparate de ventilatie mecanica, necesare dotarii Spitalului Orasenesc Sinaia”.

Art. 2 – Se aproba contributia Orasului Sinaia de cofinantare in procent  de 10% din suma alocata de Judetul Prahova pentru obiectivul mentionat la art. 1,  respectiv 18.000 lei.

Art. 3 – Se aproba asocierea dintre Judetul Prahova, prin Consiliul Judetean Prahova si Orasul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, in vederea “Achizitionarii a cinci paturi ATI, necesare dotarii Spitalului Orasenesc Sinaia”.

Art. 4 – Se aproba contributia Orasului Sinaia de cofinantare in procent  de 10% din suma alocata de Judetul Prahova pentru obiectivul mentionat la art. 3,  respectiv  5.000 lei.

Art. 5 – Se mandateaza Primarul orasului Sinaia sau Viceprimarul orasului Sinaia pentru semnarea Contractului de asocire in numele  Orasului Sinaia, judetul Prahova.

Art. 6 – Secretarul orasului Sinaia, va comunica prezenta hotarare compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei orasului Sinaia si Consiliului Judetean Prahova.

Descarca: HCL 126 2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.