Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 127 din 11 iulie 2019

august 7, 2019

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Având in vedere expunerea de motive nr. 19.727 din 08 iulie 2019, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.19.728 din 08.07.2019  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 ;

Văzând raportul  comisiei de specialitate  a consiliului Local ;

În baza Legii nr.50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată;

In temeiul art. 129 alin. (1), alin.(2) lit. b) si alin. (4) lit. a) coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. a) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

                                     CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                          H O T A R A Ș T E :  

                                               

ART. l  Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 astfel :

A.BUGET LOCAL

    I. VENITURI :    1.226.700 lei
a)                  Venituri din vânzarea unor bunuri (39.02.07)

b)                 Subvenții  primite de BL pentru planuri reg.urbanism(42.02.05)

c)                  Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare  (43.02.39.02)

 

1.000.000 lei

26.700 lei

 

200.000 lei

 

    II. CHELTUIELI : 1.226.700 lei

 

Cap.66  » SĂNĂTATE  « 

      Titlul XIII Active nefinanciare

Construire Spital orășensc Sinaia(71.01.30) –  897.000 lei

Achizționare  două aparate de ventilație mecanică (71.01.02) –

178. 000 lei

Achizitionare 5 paturi ATI (71.01.02)- 45.000 lei

1.120.000 lei

1.120.000 lei

Cap.70 » LOCUINȚE,SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ  «   

Titlul XIII Active nefinanciare 71.01.30

Studii si proiecte-(PUG oraș Sinaia)

 

26.700 lei

26.700 lei

 

 

 

 

 

Cap.84 » TRANSPORTURI  «   

Titlul XIII Active nefinanciare 71.01.02

Echipamente rutiere

 

80.000 lei

80.000 lei

    

ART.2  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Descarca: HCL 127 2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.