Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 128 din 11 iulie 2019

august 7, 2019

Privind aprobarea creditului de angajament  pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în  perioada  2019- 2021, reperezentând obiectivul de investiţii « Achiziție  utilaj de curățenie stradală – automăturătoare stradală multifuncțională nouă, cu funcția de : măturat –aspirat, spălat stradal cu înaltă presiune, deszăpezire » 

          Având in vedere expunerea de motive nr.20.038 din  10 iulie 2019, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre,  raportul  de specialitate nr.20.039 din  10.07.2019 al  Serviciul Buget şi Resurse Umane şi  referatul  nr.20.070  din 10.07.2019 al Serviciului de Investiţii şi Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, prin care propune aprobarea  creditului de angajament  pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în  perioada  2019- 2021, reperezentând obiectivul de investiţii « Achiziție  utilaj de curățenie stradalăautomăturătoare stradală multifuncțională nouă, cu funcția de : măturat –aspirat, spălat stradal cu înaltă presiune , deszăpezire » 

Având în vedere raportul  comisiei de specialitate  a consiliului Local ;

În conformitate cu pevederile art.4 din  Legii nr. 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată.

Luând în considerare Pct.1 din anexa care face parte integrantă din Ordinul  Ministrului Finanțelor  Publice nr.1792/24.12.2012, actualizat și Art.1 din Ordinul  Ministrului Finanțelor  Publice nr.547/20.03.2009 pentru  modificarea și completarea Normelor Metodologice privind angajare, lichidarea si ordonantarea la plata  a cheltuielilor  instituțiile publice, precum si organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul  ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002;

In temeiul art. 129 alin. (1),  si alin. (4) lit. b) coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. a) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

       H O T A R A Ș T E,   

ART.1. –    Aproba creditului de angajament  pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în  perioada  2019-2021, pentru obiectivul de investiţii « Achiziție  utilaj de curățenie stradală – automăturătoare stradală multifuncțională nouă, cu funcția de : măturat –aspirat, spălat stradal cu înaltă presiune, deszăpezire » astfel :

 

Nr. crt. Cap.74.02 Protecía mediului TOTAL CREDIT DE ANGAJAMENT Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021
1 Achiziție  utilaj de curățenie stradală – automăturătoare stradală multifuncțională nouă, cu funcția de : măturat –aspirat, spălat stradal cu înaltă presiune, deszăpezire  

1.584.000

 

396.000

 

792.000

 

396.000

ART.2 Prevederile prezentei hotărîri, vor  fi a duse la îndeplinire de Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș Sinaia.

Descarca: HCL 128 2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.