Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 129 din 11 iulie 2019

august 7, 2019

Privind aprobarea bugetului necesar desfășurării Festivalului “Sinaia Forever “ 2019

Având  în vedere Expunerea de motive nr.  19758/07.08.2019  inițiată de primarul orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 19759/08.07.2019  întocmit de catre Serviciul  Politici Publice;

Ţînând cont de prevederile Ordonanţei de Urgență nr.57/2019 publicată în Monitorul Oficial Nr.555/05/07.2019;

Văzând Hotararea Consiliului Local nr. 240/17.12.2018 privind aprobarea listei evenimentelor organizate in anul 2019;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

In temeiul art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.b)  si d), alin. (4) lit. b) si alin.(7) lit.d),coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. a) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. – Aprobă alocarea sumei de  900 000 lei pentru realizarea  evenimentului Festivalul “Sinaia Forever “.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către  Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget si Resurse Umane.

Descarca: HCL 129 2019

 

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.