Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 130 din 26 iulie 2019

august 7, 2019

Privind  modificare art. 1 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 141/23.07.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local   nr. 174/21.09.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local   nr. 40/28.03.2019

  Având în vedere:

–  Expunerea de motive nr. 21783 din 25.07.2019 a d-lui. Primar Vlad Oprea, prin care propune modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local   nr. 141/23.07.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local   nr. 174/21.09.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local   nr. 40/28.03.2019;

– Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr.  21790 din 25.07.2019 prin care se propune spre analiză Consiliului Local Sinaia modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local   nr. 141/23.07.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local   nr. 174/21.09.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local   nr. 40/28.03.2019;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(1) și alin.(2), lit.c) coroborat cu art. 196 alin.(1), lit.a) din  Ordonanța de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 ART.1. – Aprobă modificarea art. 1, care va avea următorul cuprins:

“- teren în suprafaţă de 3241 mp situat în Sinaia, Aleea Kusadasi nr. 2A, înscris în cartea funciară nr. 24867 Sinaia, cu numărul cadastral 24867;

– teren în suprafaţă de 753 mp situat în Sinaia, strada Badea Cârţan nr. 1A , înscris în cartea funciară nr. 24869 Sinaia, cu numărul cadastral 24869;

– teren în suprafaţă de 119 mp situat în Sinaia, Calea Bucureşti nr. 14, lot 1, înscris în cartea funciară nr. 24866 Sinaia, cu numărul cadastral 24866;

– teren în suprafaţă de 146 mp situat în Sinaia, Calea Bucureşti nr. 14, lot 2, înscris în cartea funciară nr. 24864 Sinaia, cu numărul cadastral 24864”.

ART.2. – Restul articolelor rămân neschimbate;

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL 130 2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.