Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 131 din 26 iulie 2019

august 7, 2019

Privind  anularea poziţiei “417” din anexa la Hotărârea Consiliului Local   nr. 174/21.09.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local    nr. 40/28.03.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local    nr. 109/27.06.2019

  Având în vedere:

 –  Expunerea de motive nr. 21799 din 25.07.2019 a d-lui. Primar Vlad Oprea, prin care propune anularea poziţiei “417” din anexa la Hotărârea Consiliului Local   nr. 174/21.09.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local   nr. 40/28.03.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local   nr. 109/27.06.2019;

– Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr.  21800 din 25.07.2019 prin care se propune spre analiză Consiliului Local Sinaia anularea poziţiei “417” din anexa la Hotărârea Consiliului Local   nr. 174/21.09.2018,  modificată prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 40/28.03.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local    nr. 109/27.06.2019;

În conformitate cu art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.c) coroborat cu art. 196 alin.(1), lit.a) din  Ordonanta de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 ART.1. – Aprobă anularea poziţiei “417” din anexa la Hotărârea Consiliului Local   nr. 174/21.09.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local   nr. 40/28.03.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local   nr. 109/27.06.2019.

ART.2. – Restul articolelor rămân neschimbate;

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL 131 2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.