Administrație Publică

HOTARAREA NR. 134 din 28 august 2019

septembrie 19, 2019

Privind repartizarea locuințelor sociale destinate chiriasilor care locuiesc/au locuit in imobile retrocedate foștilor proprietari pentru anul 2019

Având în vedere:

– Referatul de aprobare intocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat sub  nr.23659/13.08.2019;

– Raportul de Specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat sub nr.23754/14.08.2019 prin care propune aprobarea repartizarii garsonierelor vacante;

– Procesul-verbal nr.23644/13.08.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

– Hotărârea Consiliului Local nr.123/11.07.2019 privind aprobarea ordinii de prioritate a chiriașilor care locuiesc/ au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari – locuințe sociale;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), (2), lit. d) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1. – Aprobă repartizarea garsonierelor situate în Sinaia, aleea Kușadasi nr.3, bl.E5, et.6, ap.25, str.Spitalului nr.2B, bl.E3, et.2, ap.9, str.Piscul Câinelui nr.13, et.2, ap.22 si 26, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. – Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Consultati HCL 134 din 28 august 2019  AICI

Last modified: septembrie 19, 2019

Comments are closed.