Administrație Publică

HOTARAREA NR.135 din 28 august 2019

septembrie 19, 2019

Privind repartizarea locuinței pentru tineri destinate închirierii construită prin ANL situată în Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, parter, ap.3 către dl.Buștuc Ionuț Andrei

    Având în vedere:

 – Referatul de aprobare a d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.23594/13.08.2019;

– Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.23624/13.08.2019;

– Procesul verbal nr.23576/13.08.2019 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL ;

–  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

 Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată;

– Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul art. 129  alin.(1), alin.(2), lit.d) coroborat cu  alin.(7), lit.q),  art.139 alin.(1)  și art.196 alin(1), lit.a) din   Ordonanț  de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

 ART.1. – Aprobă repartizarea locuinței pentru tineri destinată închirierii, construită prin ANL., situată în Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5, bl.31, parter, ap.3,  către dl.Buștuc Ionuț Andrei.

ART.2 – Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Consultati HCL 135 din 28 august 2019 AICI

Last modified: septembrie 19, 2019

Comments are closed.