Administrație Publică

HOTARAREA NR. 139 din 28 august 2019

septembrie 20, 2019

Privind aprobarea documentației tehnico-economice  – faza  DALI + PT + DE  pentru  lucrări  de “ Reabilitare si modernizare strazi in Cartierul Cumpatu, oras Sinaia “ județul Prahova

Având în vedere Referatul de aprobare  nr. 24103 / 19.08.2019 al Primarului orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 24240 / 20.08.2019 întocmit de Compartimentul  Investiții și Achiziții din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. e) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Aprobă documentația tehnico-economică – faza  DALI + PT + DE  pentru lucrările de “ Reabilitare si modernizare străzi in Cartierul Cumpatu, oras Sinaia “ județul Prahova .

Art. 2. – Aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare si modernizare strazi in Cartierul Cumpatu, oras Sinaia “ județul Prahova, în valoare totală de 2.856.806,94 lei, fără TVA, din care C + M 2.287.293,68 lei, fără TVA, conform Anexei  parte integrantă din prezenta hotărâre .

 Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Compartimentul Investiții și Achiziții și Serviciul Buget din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Consultati HCL 139 din 28 august 2019 AICI

 

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.