Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 140 din 28 august 2019

septembrie 20, 2019

Privind aprobarea documentației tehnico-economice – având ca obiect “ Refacere finisaje și dotări spălătorie sediu Spital Orășenesc și  Pediatrie oraș Sinaia”

Având în vedere Referatul de aprobare  nr. 24056 / 19.08.2019 al Primarului orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 24111/ 20.08.2019 întocmit de Serviciul Investiții, Patrimoniu si Protecțíe Civilă –  Compartiment Investitii și Achiziții Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. e) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019  privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Aprobă documentația tehnico-economică – având ca obiect :“ Refacere finisaje și dotări spălatorie sediu Spital Orașenesc și  Pediatrie oraș Sinaia ”.

Art. 2. – Aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții :     “ Refacere finisaje și dotări spălatorie sediu Spital Orășenescs și  Pediatrie orașul Sinaia”, în valoare totală de 286.845,029 lei, fără TVA, din care C + M 42.361,559 lei, fără TVA, si dotari în valoare de 222.483,47 lei, fara TVA  conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre .

 Art. 3.  – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice și Serviciul Buget din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Consultati HCL 140 din 28 august 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.