Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 141 din 28 august 2019

septembrie 20, 2019

Privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza  PT+CS  pentru lucrări de  “ Reparații curente Parc Izvor , Sinaia, Prahova ”

Având în vedere Referatul de aprobare  nr. 24116 / 20.08.2019 al Primarului orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr.24220/20.08.2019 întocmit de Serviciul  Investiții, Patrimoniu si Protecțíe Civilă –  Compartiment Investiții și Achiziții Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. e) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgența nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Aprobă documentația tehnico-economică – faza  PT  pentru lucrările de “Reparații curente Parc Izvor , Sinaia, Prahova ”.

Art. 2. – Aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reparatii curente Parc Izvor, Sinaia, Prahova ”, în valoare totală de 387.341,071 lei, fără TVA, din care C + M 348.041,071 lei, fără TVA, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice și Serviciul Buget din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Consultati HCL 141 din 28 august 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.