Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 142 din 28 august 2019

septembrie 20, 2019

Privind aprobarea “Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă” al orașului Sinaia

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 24461/22.08.2019 al Primarului orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 24907/26.08.2019 întocmit de Compartimentul Investiții și Achiziții, din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. e) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. – Aprobă “Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă” al orasului Sinaia, conform anexei la prezenta hotărâre.

 Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Compartimentul Investiții și Achiziții și Directia Politia Locala, din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Consultati HCL 142 din 28 august 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.