Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.143 din 28 august 2019

septembrie 23, 2019

Privind aprobarea obiectivului de investiții  ”Construire instalație de transport pe cablu tip teleschi, Valea Soarelui, judetul Prahova” si a indicatorilor tehnico – economici, faza-SF pentru lucrările de ” Construire instalație de transport pe cablu tip teleschi, Valea Soarelui, județul Prahova”

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 24561 / 22.08.2019 al  Primarului orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr.24627/23.08.2019 întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

Văzând referatul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. e) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. –  Aprobă obiectivul de investiții ”Construire instalație de transport pe cablu tip teleschi, Valea Soarelui, judetul Prahova”, care urmeaza sa fie achizitionată de catre SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL.

Art. 2.  – Aprobă documentația tehnico-economică – faza SF pentru lucrările de ” Construire instalație de transport pe cablu tip teleschi, Valea Soarelui, judetul Prahova”.

Art. 3. – Aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Construire instalație de transport pe cablu tip teleschi, Valea Soarelui, Sinaia, județul Prahova”, în valoare totală de 1.470.454,22 lei, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice, Directia Politia Locala si SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL.

Consultati HCL 143 din 28 august 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.