Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 144 din 28 august 2019

septembrie 23, 2019

Privind alipirea terenurilor situate în Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 28A ,  în suprafaţă de 300 mp (din acte), 299 mp (din măsurători) şi 21 mp, ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. 40/06.01.2003 şi nr. 13172/03.05.2019

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr. 23442 din 12.08.2019 întocmit de  dl. David Remus și dl.  Popa Gheorghe, consilieri locali, prin care propun alipirea terenurilor situate în Sinaia,   str. Mihai Eminescu nr. 28A , în suprafaţă de 300 mp (din acte), 299 mp (din măsurători) şi 21 mp, ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. 40/06.01.2003 şi nr. 13172/03.05.2019, într-un singur lot în suprafaţă de 319 mp (din măsurători);

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 23734 din 14.08.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia alipirea terenurilor situate în Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 28A , în suprafaţă de 300 mp (din acte), 299 mp (din măsurători) şi 21 mp, ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. 40/06.01.2003 şi   nr. 13172/03.05.2019, într-un singur lot în suprafaţă de 319 mp (din măsurători);

–  Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b), art. 139 alin.(3), lit.g) coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă alipirea terenurilor situate în Sinaia, str. Mihai Eminescu f.n., lot 40, în suprafaţa de 300 mp (din acte), 299 mp (din măsurători), înscris în cartea funciară     nr. 22428 a localităţii Sinaia, cu nr. cadastral 22428 şi str. Mihai Eminescu nr. 28A, lot 1, în suprafaţa de 21 mp, înscris în cartea funciară nr. 25027 a localităţii Sinaia, cu nr. cadastral 25027, ce fac obiectul contractelor de concesiune  nr. 40/06.01.2003 şi  nr. 13172/03.05.2019, într-un singur lot în suprafață de 319 mp (din măsurători), conform planului de situaţie anexat.

ART.2. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze actul de alipire în față notarului public.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Consultati HCL 144 din 28 august 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.