Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 146 din 28 august 2019

septembrie 23, 2019

Privind  acordarea în folosință gratuită pentru cauză de utilitate publică,  a  terenului  situat în Sinaia, str. Valea Largă, în suprafață de 11958 mp, nr. cad. 23254, cu destinația Reabilitare și extindere Stație de epurare ape uzate în orașul Sinaia, județul Prahova

Având în vedere referatul de aprobare nr. 24515 din 22.08.2019 al Primarului Orașului Sinaia, prin care propune acordarea în folosință gratuita pentru cauza de utilitate publica catre S.C. Hidro Prahova S.A., a terenului situat în Sinaia, str. Valea Largă, în suprafață de 11958 mp, nr. cad. 23254, cu destinația ”Reabilitare și extindere Stație de epurare ape uzate în orașul Sinaia, județul Prahova”.

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 24519  / 22.08.2019 prin care propune aprobarea acordarii în folosință gratuită pentru cauză de utilitate publică către S.C. Hidro Prahova S.A., a terenului  situat în Sinaia, str. Valea Largă, în suprafață de 11958 mp, nr. cad. 23254, cu destinația Reabilitare și extindere Stație de epurare ape uzate în orașul Sinaia, județul Prahova;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformaitate cu prevederile art. 108, lit. d) coroborat cu art.  349 din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 129 alin.(1), alin. (2) lit.c) și alin. (6) lit.a), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Aprobă acordarea în folosință gratuită pentru cauză de utilitate publică către S.C. Hidro Prahova S.A., a terenului  situat în Sinaia, str. Valea Largă, în suprafață de 11958 mp, nr. cad. 23254, în vederea implementării contractului de proiectare și execuție lucrări CL 1 – “Reabilitare și extindere Stații de epurare apa uzată în orașele Sinaia, Breaza – Stații de tratare apă potabilă în orașele Comarnic și Sinaia, județul Prahova”, pentru construirea obiectivului de investiții LOT 2 – “Reabilitare și extindere Stație de epurare ape uzate în orașul Sinaia, județul Prahova.”, în cadrul proiectului Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova (conform contractului de finantare POIM nr. 8/06.12.2016), cu respectarea următoarelor condiții:

  1. a) să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa gratuită;
  2. b) să prezinte, anual, autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfăşurată, gradul de implementare la nivelul colectivităţii precum şi prognoze şi strategii pentru perioada următoare;
  3. c) să permită accesul autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;
  4. d) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;
  5. e) la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii şi liber de orice sarcini.
  6. f) Folosinţa dobândită nu poate fi transmisă, nici oneros şi nici cu titlu gratuit, unei alte persoane.
  7. g) Titularul dreptului de folosinţă gratuită are obligaţia de a informa autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum şi la existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului.

Art.2. – În cazul în care S.C. Hidro Prahova S.A. nu respectă condițiile menționate la art. 1, Consiliul Local Sinaia va retrage folosința gratuită a terenului.

Art.3. – Aprobă termenul de acordare în folosință gratuită de 3 ani pentru terenul mentionat la art.1, cu posibilitate de prelungire.

Art.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Consultati HCL 146 din 28 august 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.