Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 147 din 28 august 2019

septembrie 23, 2019

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 2000 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Calea Codrului FN, lotul 1/1, tarla 18, parcela 131/11b, nr. cad. 24925, CF nr. 24925

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 24249 din 20.08.2019 întocmit de dl.  David Remus, Consilier local, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 2000 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Calea Codrului FN, lotul 1/1, tarla 18, parcela 131/11b, nr. cad. 24925, CF nr. 24925, precum și Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru înregistrat sub nr. 24251 /20.08.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

Tinând cont de  înștiințarea nr. 24225/20.08.2019 a Societății Profesionale Notariale Calborean și Asociații prin care solicită exercitarea dreptului de  preemţiune  pentru  terenul pădure în suprafața de 2000 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Calea Codrului FN, lotul 1/1, tarla 18, parcela 131/11b, nr. cad. 24925, CF nr. 24925, teren care se învecinează cu proprietatea oraşului Sinaia;

In conformitate cu art. 1746 din  Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, precum si art. 45 din Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139 alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 196 alin.(1), lit.a) din Odonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1. – Consiliul Local Sinaia nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra terenului pădure în suprafața de 2000 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Calea Codrului FN, lotul 1/1, tarla 18, parcela 131/11b, nr. cad. 24925, CF nr. 24925, la prețul total de 300.000 euro, la care se adaugă TVA.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Consultati HCL 147 din 28 august 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.