Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 148 din 28 august 2019

septembrie 23, 2019

Privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 112/27.06.2019 și neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 801 mp (parte integrantă din terenul în suprafață de 1616 mp), situat în intravilanul oraşului Sinaia, Calea București nr. 24, T10, P6, nr. cad. 24988, CF nr. 24988

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat la nr. 24421 din 21.08.2019, întocmit de  dl.  DAVID REMUS și dl. POPA GHEORGHE, consilieri locali,  prin care propun neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 801 mp (parte integrantă din terenul în suprafață de 1616 mp), situat în intravilanul oraşului Sinaia, Calea București nr. 24, T10, P6, nr. cad. 24988, CF nr. 24988, precum și Raportul de specialitate al Serviciului  Urbanism și Cadastru înregistrat la nr. 24424 /21.08.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

Văzând înștiințarea nr. 23888/19.08.2019 a Biroului Individual Notarial Constantinescu Ana Loredana din orașul Brezoi, jud. Vâlcea, prin care ne aduce la cunoștință intenția societății S.C. VIPET 38 S.R.L.,  de a vinde imobilul situat în  intravilanul orașului Sinaia, Calea București nr. 24, T10, P6, nr. cad. 24988, CF nr. 24988,  județ Prahova, compus din teren intravilan, având categoria de folosință „pădure”, în suprafață de 801 mp (parte integrantă din terenul în suprafață de 1616 mp), la prețul total de 76474,43 euro + TVA (adică 80,23 euro/mp + TVA), și prin care solicită exercitarea dreptului de  preemţiune  pentru  terenul respectiv care se învecinează cu proprietatea oraşului Sinaia;

În conformitate cu art. 1746 din  Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, precum si art. 45 din Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139 alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 196 alin.(1), lit.a) din Odonanta de urgenta nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.  112/27.06.2019 privind exercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 801 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Calea București nr. 24, T10, P6, nr. cad. 24988, CF nr. 24988.

Art.2. – Consiliul Local Sinaia nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra terenului pădure în suprafața de 801 mp (parte integrantă din terenul în suprafață de 1616 mp), situat în intravilanul oraşului Sinaia, Calea București nr. 24, T10, P6, nr. cad. 24988, CF nr. 24988, la prețul total de 76474,43 euro, la care se adaugă TVA.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Consultati HCL 148 din 28 august 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.