Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 150 din 28 august 2019

septembrie 23, 2019

privind retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 10062/ 14.04.2017, în conformitate cu prevederile  art. 6.c.2. și art. 8.3. din contract

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat sub  nr. 24133/20.08.2019, întocmit de  initiatorul proiectului de hotărâre, prin care propune retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 10062/ 14.04.2017, în conformitate cu prevederile art. 6.c.2. și art. 8.3. din contract, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 24136/20.08.2019 prin care propune retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 10062/ 14.04.2017 ;

Văzând referatul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

Tinând cont de dispoziţiile art. 6.c.2. și art. 8.3. din contractul de concesiune nr. 10062/ 14.04.2017;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. 6 lit. b), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g) și art. 196 alin. (1), lit.a)  din OUG. Nr.  57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Aprobă retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 10062/ 14.04.2017, dintre ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent și S.C. GOURMET IMPORT S.R.L. în calitate de concesionar, cu pierderea cu titlu de daune de către concesionar, a sumelor depuse ca preţ al concesiunii până la data prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile  art. 6.c.2. și art. 8.3. din contract.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Consultati HCL 150 din 28 august 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.