Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 151 din 28 august 2019

septembrie 23, 2019

Privind vânzarea  terenului situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 4, lot 1, în suprafață de 105 mp, nr. cadastral 23300, carte funciară nr. 23300, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 19774/09.09.2013 și actelor adiționale nr. 26059/ 06.10.2014 și 18554/26.06.2019, către SCRIPA MIRCEA și SCRIPA VALENTINA CRISTINA, conform HCL 183/2006

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 24427 din 22.08.2019 întocmit de dl. DAVID REMUS și  dl. POPA GHEORGHE, consilieri locali, prin care propun vânzarea conform HCL. 183/2006, a terenului situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 4, lot 1, în suprafață de 105 mp, nr. cadastral 23300, carte funciară nr. 23300, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 19774/09.09.2013 și actelor adiționale nr. 26059/ 06.10.2014 și 18554/26.06.2019, către SCRIPA MIRCEA și SCRIPA VALENTINA CRISTINA, pecum și

Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 24431/ 22.08.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia raportul de evaluare si vânzarea terenului situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 4, lot 1, în suprafață de 105 mp.

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 183/2006 privind vânzarea terenurilor ce fac obiectul contractelor de concesiune;

În baza art. 551, alin. (1) și art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

Având în vedere prevederile  art. 364 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6) lit. b), coroborat cu art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1), lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 4, lot 1, în suprafață de 105 mp, nr. cadastral 23300, carte funciară nr. 23300, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 19774/09.09.2013 și actelor adiționale nr. 26059/06.10.2014 și 18554/26.06.2019, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 183/2006.

Art.2. – Aprobă vânzarea către SCRIPA MIRCEA CNP 1650626227795 și SCRIPA VALENTINA CRISTINA, CNP 2661217131231,  a terenului situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 4, lot 1, în suprafață de 105 mp, nr. cadastral 23300, carte funciară nr. 23300, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 19774/09.09.2013 și actelor adiționale nr. 26059/ 06.10.2014 și 18554/26.06.2019, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 183/2006.

Art.3. – Preţul vânzării este de 100 euro/mp, la care se adaugă TVA.

Art.4. – Plata se face integral până la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data comunicării prezentei hotătâri. În cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.

Art.6. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

 Art.7. – SCRIPA MIRCEA și SCRIPA VALENTINA CRISTINA au obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.8. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Consultati HCL 151 din 28 august 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.