Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 152 din 28 august 2019

septembrie 23, 2019

 Pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale,  pe anul 2019

Examinând Referatul de aprobare înregistrat la nr.23231/09.08.2019 întocmit de Primarul orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate al Compartimentului Servicii și Prestații Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială inregistrat sub nr. 23344  12.08.2019;

În conformitate cu  Strategia de dezvoltare durabilă a Orașului Sinaia 2016 – 2020, aprobată prin HCL nr.154/12.10.2017, Cap.3.4.2. Serviciile de asistență socială din Anexa care face parte integrantă din hotărârea de consiliu menționată;

Văzând referatul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile art.112, alin.(3), lit.b) si art.115, alin.(1), lit.a) din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.3, alin.(2), litera b), Anexa 2 din H.G. nr.797/2017  pentru aprobarea regulamentelor–cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

În temeiul  art.129 alin.(2) lit.d) si alin.(7), lit.b), art. 139 alin.(1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgența nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1. –  Aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Orașului Sinaia, pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Compartimentul Servicii și Prestații Sociale al Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Sinaia.

Consultati HCL 152 din 28 august 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.