Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 153 din 28 august 2019

septembrie 23, 2019

Privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a concursului de management, a caietului de obiective în vederea organizării concursului la Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia și a comisiilor de concurs si de soluționare a contestațiilor

Având în vedere Refereatul de aprobare nr.23.763/14 august 2019 întocmit de inițiatorul proiectului de hotarare, precum și a Raportului  de specialitate  întocmit de Serviciul de Buget si Resurse Umane, înregistrat sub nr. 23.779/14 august 2019.

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultura, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr.185/2014, cu modificările și completările ulterioare  ;

Având în vedere prevederile  Ordinului Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea regulamentului – cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a regulamentului – cadru de organizare și desfășurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a  modelului-cadru al contractului de management pentru institutiile publice de cultura ;

În temeiul  art.129 alin.(2) lit.a) și  lit. d), alin.(7) litera d), coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aproba Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de management la Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia, conform anexei nr. I,  parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. – Se aprobă Caietul de Obiective pentru concursul de management organizat pentru Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia prevazut în anexa nr. II  care face parte integranta din prezenta horărâre.

Art.3. – Se aprobă comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor la concursul de management la Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia, care vor avea urmatoarea componență:

Comisia de concurs :

  1. Badaran Gheorghe, viceprimar oras – Presedinte ;
  2. Nedelcu Aurelia Lucia, inspector Serv.Politici Publice – Membru ;
  3. Hogea Mariana Anca, consilier local – Membru .

Secretar comisie :  Olaru Isabela, inspector Serv.Buget si Resurse Umane

Comisia de soluționare a contestațiilor :

 Beatrice Rădulescu, secretar oraș – Presedinte ;

  1. Vasile Paula, sef Serv.Buget si Resurse Umane – Membru ;
  2. Avrămescu Irina Florentina, coordonator Serv.Politici Publice – Membru .

 Secretar comisie : Popescu Maria, inspector de specialitate

Membrii supleanți :

 Sutu Laura Petrina dir.executiv Dir.Politie Locala – Presedinte

  1. Nedelcu Ioana,consilier juridic Compartiment Juridic Contencios

administrativ și  administratie publică            – Membrui ;

  1. Tudor Daniel , inspector Dep.Politici Publice – Membru .

Art.4. – Se aprobă condițiile de participare la concursul de management la Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia, conform anexei nr. III,  parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.5. – Serviciul Buget și Resurse Umane  si Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Consultati HCL 153 din 28 august 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.