Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 154 din 28 august 2019

septembrie 23, 2019

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță și asistență, pentru buna desfășurare a acestei activități la nivelul Primăriei Sinaia

Având în vedere :

– Referatul de aprobare înregistrat sub  nr.23967/19.08.2019, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administratie Locala, înregistrat sub  nr.23976/19.08.2019;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile:

 Art. 109, alin. 2) si 3) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

– Legii 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.1, pct.d) și art.29, alin.3, pct.b) și pct.c);

– Art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art.129, coroborat cu art.139, alin.1) și 3) art. 196  alin.(1) lit. a) din  OUG nr . 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe de consultanță și asistență pentru următoarele activități:

  1. – consultanță juridică la încheierea contractelor de achiziție publică;
  2. – reprezentarea autorității publice în fața Direcției Naționale Anticorupție;
  3. – finalizarea procedurii de actualizare și reambulare a PUG-ului oraș Sinaia;
  4.   – consultanță juridică la proiectele pentru obținerea finanțărilor nerambursabile în cadrul Programului operațional Regional 2014-2020.

Art. 2. – Se mandatează Viceprimarul orașului Sinaia și Secretarul oașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță și de asistență.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Secretarul orașului și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Consultati HCL 154 din 28 august 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.