Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.155 din 28 august 2019

septembrie 23, 2019

privind modificarea și completarea Anexei nr.4 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători și transport pe cablu în orașul Sinaia

Având în vedere:

– Referatul de aprobare înregistrat la nr.24357/21.08.2019, întocmit de inițiatorul  proiectului de             de hotărâre;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administratie Locala, înregistrat sub  nr. 24365/21.08.2019;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu  :

–  Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și  Legea nr. 92/2007 a  serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2007 privind înființarea SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL, societate de interes public la care Consiliul Local este unic asociat;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2008 privind efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și transport de persoane pe cablu;

În temeiul prevederilor art.129 lit.c) coroborat cu art.139, alin.1) și 3) ;i art. 196 alin.(1), lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art.  1. – Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 4 – lista bunurilor de retur, la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători și pe cablu în orașul Sinaia către SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL, parte integrantă din prezenta hotărâre, prin includerea în această listă a terenului din Sinaia, amplasament golul alpin din munții Bucegi, Valea Soarelui, tarla 2, parcela 9 în suprafață de 3618,09 mp, necesar  pentru realizarea de către SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL a obiectivului de investiții de interes public local “Construire instalație de transport pe cablu tip teleschi, Valea Soarelui, județul Prahova”, precum și a investiției ce urmează a fi realizată de către SC Transport Urban Sinaia SRL din fonduri proprii.

Art. 2. –  Se transmite SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL întreaga documentație aprobată a investiției “Construire instalație de transport pe cablu tip teleschi, Valea Soarelui, județul Prahova” – certificat de urbanism, cu avizele obținute de Primăria Sinaia.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de  Direcția Poliția Locală, Serviciul Buget, Serviciul Urbanism și Cadastru și  SC. Transport Urban Sinaia S.R.L.

Consultati HCL 155 din 28 august 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.