Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.156 din 28 august 2019

septembrie 23, 2019

Privind  aprobarea  deplasării delegației oficiale  a orașului Sinaia în Franța, în perioada  2- 9 septembrie 2019

  Având în vedere Referatul de aprobare  nr. 24.846 din 26 august 2019 întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  Raportul  de specialitate nr.24.869 din 26.08.2019  prin care Serviciul  Politici Publice  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia propune aprobarea  deplasării delegației oficiale  a orașului Sinaia în Franța, în perioada  2- 9 septembrie 2019.

Văzând referatul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local Sinaia;

             În baza art.IV punctul 11 și 4  lit.b) din  Ordonanța de urgentă  a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice  și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată prin legea nr. 16/2013;

În temeiul art.129,  alin. (1) și (2), coroborat cu art. 139 alin.(1) și  art.196, alin. (1) lit. a) din  Ordonanța de Urgență nr 57/ 2019  privind  Codul Administrativ,

 CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

 Art.1. –   Aprobă deplasarea delegației oficiale a orașului Sinaia în Franța, în perioada    2 – 9 septembrie  2019,  în următoarea componență:

Vlad  Oprea- Primarul Orașului Sinaia

Marian Valerie Panait- Administrator Public al Orașului Sinaia

Cristina Gheauș – Consilier Primar

Corina Ghimbaș – inspector Serviciul Politici Publice

Art.2. –   Aprobă cheltuielile aferente deplasării delegației, conform Raportului de specialitate întocmit de Serviciul Politici Publice.

Art. 3. –    Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul  Politici Publice  din cadrul Primariei Orașului  Sinaia și de Serviciul Buget și Resurse Umane.

Consultati HCL 156 din 28 august 2019  AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.