Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.158 din 28 august 2019

septembrie 23, 2019

Privind  aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza orașului Sinaia, urmare intrarii în vigoare  a OUG 74/2018

Având în vedere:

 Referarul de aprobare înregistrat la nr. 25254/28.08.2019 intocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, prin care  propune  aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza orașului Sinaia, urmare intrarii in vigoare  a OUG 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje , a OUG 196/2005 privind Fondul de Mediu, aprobata prin Legea 31/2019 ;

  • Raportul de specialitate înregistrat la 25355/26.08.2019, întocmit de Directia Politia Locala din cadrul Primariei orașului Sinaia ;
  • Scrisoarea nr. 24038/19 august 2019 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova” prin care convoaca la discutii reprezentantii UAT-urilor din zona 1 Busteni, în data de 26 august 2019, în urma cărora s-a hotarat stabilirea unui tarif distinct aplicat ca penalitate pentru nerespectarea obligatiei de colectare selectivă de catre persoane fizice sau juridice.

     În conformitate cu:

  • OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor,
  • Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje ,
  • OUG nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea 31/2019
  • Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de Utilități Pulice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 și art. 32;
  • Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor;

În temeiul art. 129 alin. (1) și alin.(2) lit.d), coroborat cu art. 139 alin.(1) si art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanta de urgenta nr.  57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. –  Se  aprobă tarifele pentru activitatea de salubrizare menajera pe raza orasului Sinaia prestata de operatorul SC COMPREST SA BRASOV, urmare intrarii in vigoare a OUG 74/2018 pentru modificarea si completarea legii 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, a OUG 196/2005 privind Fondul de Mediu, aprobata prin Legea 31/2019, conform Anexei nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. –  Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare si funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților din judetul Prahova,  în forma anexata.

Art. 3. –   Se acordă mandat special domnului Viceprimar Gheorghe Bădăran,  să voteze, în numele si pe seama Consiliului Local al  Oraşului Sinaia,  în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”, pentru aprobarea tarifelor conform anexei si a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților din judeșul Prahova.

Art. 4. – Prevederile  prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Direcția Poliția Locală din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Consultati HCL 158 din 28 august 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.