Administrație Publică

Proces verbal sedinta de indata a Consiliului Local din 27 iunie 2019

septembrie 24, 2019

Încheiat astăzi 27 iunie 2019 orele 16,00 în şedinţa de indata a  Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 138 din 27 iunie 2019, la sediul Primăriei Oraşului Sinaia.

Intrucat dna. Beatrice Radulescu, secretarul orasului lipseste motivat, fiind in concediu medical, d-na. Alina-Elena Banu, inlocuitorul dnei secretar, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că la lucrările şedinţei sunt prezenţi 12 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi. Lipsesc motivat : dl. cons. Boteanu George, dna. cons. Hogea Anca, dna cons. Cretu Georgiana, dna. cons. Poponete Elena si dl. cons., Niche Alin

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă transmisa prin e-mail, în care s-au nominalizat data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal.

La şedinţă participă: dl. Vlad Oprea – primarul oraşului Sinaia, d-na. Alina-Elena Banu – inlocuitorul secretarului oraşului Sinaia, dna. Șutu Laura, director Poliția Locală, Gherasim Mihaiela, arhitect șef, dna. Avrămescu Irina, șef Departament Politici Publice, dna. Vasile Paula, șef Serviciu Buget şi Resurse Umane şi Dorina Baniță,  care asigură secretariatul şedinţei deoarece dna  Maria Popescu – inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, este in concediu de odihna.

Dl. primar Vlad Oprea deschide lucrările şedinţei şi îl invită pe dl. cons. Remus David, preşedintele de şedinţă ales pentru 3 luni, să preia lucrările şedinţei de astăzi.

Președintele de ședință arată că pe ordinea de zi sunt înscrise 8 puncte la care se adaugă ordinea de zi suplimentară care are 2 puncte.

Președintele de ședință întreabă dacă mai sunt propuneri sau obiecţii pe marginea ordinii de zi. Deoarece nu mai sunt intervenţii, supune aprobării ordinea de zi iniţială şi ordinea de zi suplimentară care sunt votate în unanimitate.

Se trece la pct. 1 din odinea de zi –  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.

Presedintele de sedinta  da cuvantul dlui primar ca sa sustina acest proiect.

Dl. Primar   arata ca este vorba de  o rectificare  de buget pozitiva la partea de venituri de  7,6 milioane  lei, din care  2,1 milioane lei  rezulta din  vanzarea unor bunuri si restul din bani veniti de la Uniunea Europeana. La partea de cheltuieli, repartizarea este urmatoarea:  achizitie IT, mobilier de birouri,  comisioanele de la banci, 400.000 lei  care nu erau trecuti, restul sumelor reprezinta cheltuieli venite pe sanatate, proiecte  cu finanțări din Fonduri externe  nerambursabile 5 milioane  lei, finantarea  nationala in bugetul national, 1,5 milioane lei, finanțare externă nerambursabilă 3,5 milioane  lei de la UE si cheltuieli neeligibile din bugetul local de  4.000 lei. Propune sa se suplimenteze capitolul achizitie si montaj locuri de joaca pentru copii. In  cartierul Izvor doreste sa mareasca locul de joaca care exista prin amenajarea unor zone cu fittnes pentru adulti si, de asemenea,  suplimentarea locurilor existente.

Presedintele de sedinta  intreaba daca mai sunt interventii pe marginea acestui proiect.

Intrucat nu mai sunt observatii, supune spre aprobare proiectul de hotarare sus mentionat  care se voteaza in unanimitate in forma prezentata.

Urmeaza pct. 2 – Proiect de hotărâre privind  aprobarea organizarii in parteneriat a evenimentului ,,EUROPAfest Summer Edition-Summer Music Academy Sinaia.

Dl. Primar precizeaza ca acest eveniment se face in fiecare an. Acum a expirat parteneriatul care a fost incheiat pentru o perioada de 3 ani si trebuie aprobat din nou. Orasul pune la dispozitie  locatia, se va face  un spectacol la Casino si la Centrul Cultural. Este vorba de muzica Jazz.

Președintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare care se adopta in unanimitate in forma prezentata.

Se trece la pct. 3 –  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza PT + DTAC + DDE, in cadrul obiectivului de investitie aferent proiectului ,,EFICIENTA ENERGETICA SI EXTINDERE ILUMINAT ZONA ISTORICA,, – SINAIA.

Dl. primar  solicita sa i se dea cuvantul dnei Nedelcu Lucia, manager de proiect ca sa sustina proiectul de hotarare.

Dna Nedelcu Lucia, inspector SPP,  managerul proiectului EFICIENTA ENERGETICA SI EXTINDERE ILUMINAT ZONA ISTORICA – SINAIA mentioneaza ca trebuie sa se aprobe din nou devizul faza PT + DTAC + DDE  care a fost modificat conform  Ordonantei 114/2019.

Președintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare care se adopta in unanimitate in forma prezentata.

Urmeaza pct. 4 – Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului ,,EFICIENTA ENERGETICA SI EXTINDERE ILUMINAT ZONA ISTORICA,, – SINAIA.

Intrucat nu sunt interventii, pe marginea acestuia, supus la vot, proiectul de hotarare se adopta in unanimitate asa cum a fost prezentat.

Se trece la pct. 5 –  Proiect de hotărâre privind indreptarea erorii materiale structurate la pozitia nr. 419 din anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 40 din 28.03.2019.

Supus la vot, proiectul de hotarare sus mentionat se adopta in unanimitate.

Urmeaza pct. 6 –  Proiect de hotărâre privind completarea si indreptarea erorii materiale structurate in cuprinsul Hotararii Consiliului Local nr. 39 din 28.03.2019.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare  sus mentoinat care se voteaza in unanimitate.

Se trece la pct. 7 – Proiect de hotarare privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpararii apartamentului nr. 1, parter din imobilul monument ,,Casa Albert Litman, azi Club Sportiv Vointa,, situat in Sinaia, bd. Carol I, nr. 42, in suprafata construita de 66 mp, nr. cadastral 21440-C1-U4.

Se dă cuvantul dnei Gherasim Mihaiela care mentioneaza ca este vorba despre apartamentul de la parterul Casei Albert Litman, azi Club Sportiv Vointa pe care l-a castigat in instanta si vor sa-l vanda conform legii monumentelor.

Presedintele de sedinta  propune sa nu-si exercite Consiliul Local dreptul de preemtiune asupra cumpararii apartamentului nr. 1 de la parterul imobilului monument  Casa Alber Litman.

Supus la vot, proiectul de hotarare se adopta in unanimitate in forma propusa de presedintele de sedinta.

Urmeaza pct. 8 – Proiect de hotarare privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune al Consiliului Local Sinaia asupra terenului padure in suprafata de 801 mp, situat in intravilanul orasului Sinaia, Calea Bucuresti, nr. 24, T10, P6, nr. cadastral 24988, CF nr. 24988.

Presedintele de sedinta  da cuvantul dnei Gherasim Mihaela, arhitect sef al orasului ca sa explice membrilor Consiliului local despre ce este vorba.

Dna. Gherasim Mihaela  mentionează că   este vorba de terenul din Sinaia Calea Bucuresti nr. 24 in suprafata de 801 mp, care se afla  in spatele Stadionului, si care

are  categorie de folosinta padure, teren care a fost retrocedat in baza legilor fondului funciar.

Dl. primar  considera ca terenul in discutie, care este vecin cu terenul proprietate privata a orasului și care are un pret foarte convenabil de numai 7.425 lei, este bun pentru Consiliul local mai ales ca in sedinta urmatoare de consiliu va veni cu propunerea de a se construi doua blocuri ANL. si este nevoie de  teren. Propune ca membrii Consiliului Local sa-si exprime dreptul de preemtiune asupra cumpararii acestui teren.

Dl. primar da citire ofertei transmise de S.C. VIPET 38 S.R.L.

Presedintele de sedinta  supune la vot  propunerea de exercitare a dreptului de preemtiune al Consiliului local asupra cumpararii terenului padure din Sinaia, Calea Bucuresti nr. 24. Proiectul de hotarare   se voteaza in unanimitate conform propunerii facute.

Se trece la ordinea de zi suplimentara.

Presedintele de sedinta precizeaza ca pe ordinea de zi sunt  doua situatii asemanatoare, sunt doua retrageri de concesiuni, datorita faptului ca a expirat  contractul de concesiune  plus prelungirile actelor aditionale.

Presedintele de sedinta  supune atentiei mai intai  pct. 1  – Proiect de hotărâre privind retragerea concesiunii si desfiintarea deplin drept a contractului de concesiune nr. 5175/26.04.2004, in conformitate cu prevederile art. 8 si art. 9.c.2. din contract si art. 2 si 6 din actul aditional nr. 8677/10.04.2013.

Dl. cons. Miloș Calin  intreaba daca a construit ceva pe teren?

Dl. primar  mentioneaza ca, acum doi ani au dat declaratii pe proprie raspundere ca daca intr-un an de zile  nu termina lucrarea sunt de acord sa li se retraga concesiunea fara despagubiri, conform declaratiilor date. Contractele de concesiune  au fost semnate in anul 2004 și au trecut 15 ani si li s-au prelungit excesiv durata contractelor.

Dna. Gherasim Mihaela  subliniaza faptul ca  s-a facut act aditional la contractul de concesiune in care s-a scris clar, iar ei au stiut acest lucru.

Dl. primar  considera ca proiectele sunt  clare. Acum 3 ani cand li s-au prelungit ultima oara concesiunile s-a scris clar in actul aditional   ”pact comisoriu grad IV” fara nicio pretentie pentru nicio investitie realizata.” Mai mult decat, exista  declaratiile pe proprie raspundere  pe care le-au dat si in care  au spus ca iau act de aceste lucruri, iar in cazul in care  nu le termina constructiile  intr-un an isi asuma aceste lucruri.

Dl. cons. Miloș Calin intreaba  in ce stadiu sunt locuintele  si daca legal li se pot lua casele?

Dl. primar  raspunde ca acestea sunt inca  nefinisate si, conform legii contractele trebuie reziliate.

Dl. cons. Dumitrache Alin  intreaba daca aceste locuinte se pot valorifica.

Dl. primar raspunde afirmativ. Acestea se pot valorifica prin scoatarea din nou la licitatie.

Dna Mihaela Gherasim in plus precizează că, atunci cand au semnat acele acte aditionale a fost si hotarare de vanzare  iar cei doi nu au cumparat terenul.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare nr. 1 din ordinea de zi suplimentara privind retragerea concesiunii si desfiintarea deplin drept a

contractului de concesiune nr. 5175/26.04.2004, in conformitate cu prevederile art. 8 si art. 9.c.2. din contract si art. 2 si 6 din actul aditional nr. 8677/10.04.2013, care se aproba in unanimitate.

In continuare, presedintele de sedinta supune aprobarii  pct. 2 – Proiect de hotărâre privind retragerea concesiunii si desfiintarea deplin drept a contractului de

concesiune nr. 5176/26.04.2004, in conformitate cu prevederile art. 8 si art. 9.c.2. din contract si art. 2 si 6 din actul aditional nr. 8634/09.04.2013 care se aproba in unanimitate fiind  vorba despre aceeasi situatie.

Dl. primar intervine,  precizand ca  in anul  2006 au beneficiat de amanare, de asemenea,  in 2008 au beneficiat de amanare,  in 2012 au beneficiat inca de 12 luni amanare, iar in anul  2013 li s-a aprobat vanzarea si nu au facut nimic. Apreciaza că,  nu există niciun caz până in prezent  în care cineva să beneficieze de clemența Consiliului Local atâta timp și să nu faca nimic.

Președintele de ședință le mulţumeşte celor prezenți pentru participare şi declară lucrările şedinţei închise, la orele 16,20.

Descarca porocesul verbal al sedintei de consiliu din 27 iunie 2019  AICI

Last modified: septembrie 24, 2019

Comments are closed.