Administrație Publică

Proces verbal sedinta ordinara de consiliu din 11 iulie 2019

septembrie 24, 2019

Încheiat astăzi 11 iulie 2019, orele 16,00 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 156/05 iulie 2019, la sediul Primăriei Oraşului Sinaia.

D-na. Beatrice Radulescu secretarul oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că la lucrările şedinţei sunt prezenţi 16 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi. Lipseste motivat dl. cons. Miloș Călin, fiind in concediu de odihnă.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă transmisă prin email în care s-au nominalizat data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal.

La şedinţă participă: dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul orașului Sinaia, dna. Beatrice Radulescu, secretarul orașului Sinaia, dl. Marian-Valerie Panait, administrator public oraş Sinaia, dna. Șutu Laura, director Poliția Locală, Gherasim Mihaiela, arhitect șef oraș Sinaia,  dna. Vasile Paula, șef Serviciu Buget şi Resurse Umane, Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Întrucat  Dl. primar Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia lipsește fiind in concediu de  de odihnă,  deschide lucrările şedinţei dl. Viceprimar Gheorghe Bădăran care ii invita pe membrii consiliului local să facă propuneri pentru președintele de ședință.

Dl. Cons. Lupoiu Iulian il propune ca președinte de ședinta pentru o perioada de 3 luni, pe dl. cons.  Gheorghe Bădăran.

Propunerea se aproba in unanimitate.

Președintele de ședință arată că, pe ordinea de zi inițială sunt înscrise  12 puncte la care se adaugă ordinea de zi suplimentară care are 3 puncte deoarece au aparut niste probleme urgente care nu au putut fi trecute pe ordinea de zi initială .

Președintele de ședință intreaba daca sunt interventii pe ordinea de zi. Intrucat nu sunt observatii,  supune aprobării ordinea de zi inițială și ordinea de zi suplimentară , care sunt votate în unanimitate.

Se trece la pct. 1 din odinea de zi – Aprobarea procesului verbal al ședinței din luna mai 2019.

Președintele de ședință întreabă dacă sunt observaţii pe marginea acestuia. Deoarece nu sunt intervenții, supus votului, procesul verbal se aprobă în unanimitate.

Urmeaza pct. 2 – Proiect de hotărâre privind  completarea HCL nr. 144/07.08.2018,  pentru proiectul de investitii Centru multifunctional educational recreational ” ZINO – educatie de la A la Z”.

Presedintele de ședință  arata ca este vorba de completarea hotărârii initiale conform Ordonantei 114/2019.

Supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate.

Urmează pct. 3 –   Proiect de hotărâre privind  aprobarea sumei necesare organizării evenimentului FILM 4 FUN .

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus mentionat care se adoptă în unanimitate.

Se trece la pct. 4 – Proiect de hotărâre privind  aprobarea organizării si a bugetului evenimentului Mustang Fest Sinaia 2019, ediția a doua.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate.

Urmeaza pct. 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului evenimentului Trofeul Sinaia – ediția a XI a, etapa a V a în Campionatul Național de Viteză în Coasta Dunlop, pentru care se propune alocarea sumei de 100.000 lei.

Președintele de ședință  precizează că deja a devenit tradiție pentru orașul Sinaia acest eveniment.

Întrucat nu sunt intervenții, supus la vot, proiectul de hotărâre se adoptă în unanimitate în forma prezentată de inițiator.

Dl.cons. Vasile Gheorghe intreabă daca exista aviz de legalitate.

Dna secretar Beatrice Radulescu precizează că  legea nr. 215/2001 s-a abrogat si acum se lucreaza după OUG. nr. 57/2019 privind  Codul administrativ. Mentionează că a  dat aviz favorabil, banii fiind  prevazuti in bugetul local.

Se trece la pct. 6 – Proiect de hotărâre  privind  aprobarea protocolului cu ASOCIATIA GO4FUN si aprobarea bugetului evenimentului ,,Sinaia pe bicicleta,, editia a V- a.

Presedintele de ședință precizează că este vorba despre un protocol care se va incheia cu Asociația Go4Fun pentru evenimentul Sinaia pe bicicletă cu un minim de buget pentru apă și sandviciuri.

Supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă ăn unanimitate in forma prezentată de inițiator.

Urmează pct. 7 – Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str. Brândușelor nr.13, bl. 9C, mansardă, apartament nr. 19, având număr cadastral 24342-C1- U19, către Florea Alexandra Mihaela.

Președintele de ședință supune  la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate in forma prezentată.

Se trece la pct. 8 – Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, Calea București, nr.42, P, apartament nr.2  având număr cadastral 21083-C1-U3, către d-na. Drăgan Victoria.

Dl. Cons. Remus David arată că apartamentul sus menționat a fost evaluat la suma de 16767 lei. Propune să se vândă cu suma de 17000 lei.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre sus mentionat care se adopta in unanimitate cu amendamentul propus de dl. Cons. Remus David.

Urmeaza pct. 9 – Proiect de hotărâre privind rectificarea și completarea  listei de patrimoniu privat al unităților locative – fond locativ de stat și a terenului aferent, în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia, aprobată prin H.C.L. nr.159 / 2007.

Dl. viceprimar  arată că este vorba despre o modificare a legii cadastrului, ceea ce a dus  la modificarea listei de patrimoniu. Se aproba trecerea lor ca apartamente pentru a putea fi eventual vândute.

Președintele de ședință supune  la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate in forma prezentată.

Se trece la pct. 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate a chiriașilor care locuiesc / au locuit în imobile  retrocedate foștilor proprietari  – locuințe sociale pentru anul 2019.

Dl.viceprimar mentionează că lista cu ordinea de prioritate a fost întocmită pe baza unor punctaje stabilite de comisia constituită în acest sens de catre Consiliul local, în urma analizei dosarelor depuse de chiriasi.

Președintele de ședință dă citire listei cu ordinea de prioritate a chiriasilor după intocmirea punctajului care are 11 pozitii eligibile si una neeligibilă. Afirmă ca, punctajul s-a facut conform legii care ține cont de legea locuinței.

Dl. cons. Vasile Gheorghe  intervine cu precizarea că cei din listă sunt numai chiriașii din casele naționalizate care au sentințe de evacuare.

Președintele de ședință supune  la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă in unanimitate în forma prezentată.

Urmeaza pct. 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL şi a ordinii de prioritate pentru anul 2019.

Președintele de ședință precizează că, în urma analizei facute de comisie, au rezultat 11 dosare eligibile.

Dă citire listei cu persoanele înscrise în funcție de punctajul obținut, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin ANL.

Afirmă ca, deși exista  liberă o singură garsoniera,  lista de prioritate ramane valabila tot anul 2019, iar in cazul in care se vor elibera spatii ANL sau pentru cei evacuati, vor fi repartizate in funcție de punctajul stabilit.

Președintele de ședință supune  la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă in unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct. 12 – Proiect de hotărâre privind  prelungirea contractului  de închiriere nr. 17081 / 31.07.2013.

Președintele de sedință dă cuvântul dlui. consilier Remus David,  ca să prezinte proiectul în calitate de inițiator.

Dl. Cons. David Remus  arată că este vorba de SC. Turnpin SRL. din Bd. Carol I nr. 12.  Comisia de urbanism a  propus prelungirea contractului de inchiriere cu majorarea chiriei de la 8 la 10 euro/mp. pentru o perioada de 3 ani.

Președintele de ședință  intreaba daca mai există si o altă propunere. Deoarece nu mai sunt observatii, supune  la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Întucât punctele de pe ordinea de zi inițială s-au epuizat, se  trece la ordinea de zi suplimentară.

Președintele de ședință  supune atentiei pct. 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Județul Prahova prin Consiliul județean Prahova și Orașul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, în vederea Achizitionării a doua aparate de ventilație mecanică și a cinci paturi ATI, necesare dotarii Spitalului orășenesc Sinaia.

Dl. Viceprimar Gherghe Bădăran arată că este vorba despre asocierea Județului Prahova, prin Consiliului județean Prahova cu orasul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, contribuția orasului nostru fiind de 5000 lei. Este vorba de achizitionarea unor echipamente medicale pentru Spitalul orășenesc Sinaia.

Președintele de ședință supune  la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate in forma prezentată.

Urmeaza pct. 2 – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

Presedintele de sedinta da cuvântul dnei Vasile Paula sef Serviciu Buget, sa explice membrilor consiliului local proiectul de hotărâre in discutie.

Dna. Vasile Paula,  sef Serviciu buget si resurse umane arata ca, s-a incheiat un contract de finanțare între Ministerul Dezvoltarii Regionale pentru PUG-urile orașelor din judetul Prahova unde  i s-a  alocat si orașului Sinaia suma de 26.700 lei in  baza unei hotărâri a Consiliului judetean. Tot prin hotărârea Consiliului județean,  s-a alocat suma de 200.000 lei pentru achiziționare aparatură medicală,  2 aparate cu ventilație mecanică si 5 paturi ATI. La partea de venituri,    s-a incasat suplimentar față de bugetul aprobat, suma de  1.226.700 lei  care a fost repartizată pe capitole  de cheltuieli păstrându-se  destinația, respectiv achizionare 2 aparate de ventilatie si 5 paturi  ATI,  plus finanțarea noastra pentru contractele de parteneriat, la Studii si proiecte s-a repartizat suma de  26.700 lei pentru PUG-ul orasului, iar la cap. 84 – ”Transporturi” s-a alocat suma de 80.000 lei pentru echipamente rutiere.

Președintele de ședință supune  la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă in unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct. 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea creditului de angajament pentru actiuni multinaționale ale bugetului de venituri și cheltuieli în perioada 2019 – 2021, reprezentând obiectivul de investiții ”Achiziție utilaj de curățenie stradală – automăturătoare stradală multifuncțională nouă, cu funcția de : măturat – aspirat, spălat stradal cu înaltă presiune, deszăpezire”.

Presedintele de ședinta dă cuvântul  dnei Vasile Paula, sef Servciu buget pentru a face o scurta prezentare a proiectului de hotărâre.

Dna Vasile Paula mentioneaza că,  în bugetul local s-au prevazut fonduri pentru achiziția unui utilaj de curățenie stradală – automaturatoare in suma de 1.584.000 lei. Având in vedere înregistrarea plății în 4 semestre, este necesar sa se aprobe angajamentul multianual astfel:

– în sem.II/2019 se va achita 396.000 lei

– în sem. II/2020 se va achaita suma de 792.000 lei

– în sem. II/2021 se va achita suma de 396.000 lei.

Dl. cons. Vasile Gheorghe intreaba daca exista referat de avizare la acest proiect.

Dna secretar Beatrice Radulescu raspunde afirmativ.

Președintele de ședință supune  la vot proiectul de hotărâre sus mentionat care se adoptă in unanimitate in forma prezentată.

Președintele de ședință    supune atenției ultimul proiect de hotărâre adaugat  pe ordinea de zi suplimentară, respectiv Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului necesar desfășurării  Festivalului ”Sinaia Forever” 2019, cu precizarea că, partea de venituri va fi completată pe masura ce se va incasa de la sponsori.

Dl. Cons. Boteanu George constată că până în acest an bugetul festivalului era asigurat din sponsorizări; in acest an se vede  ca suma cu care participa Consiliul local este substantiala.

Dl. Valerie-Marian Panait,  administratorul public al orasului Sinaia intervine precizand că, acesta este bugetul festivalului care va apărea la partea de venituri in bugetul local si care va fi acoperit aproape în totalitate de banii stranși din sponsorizări. Mai intai trebuie sa se dea acordul de evaluare dupa care se va veni și se va prezenta sursa de unde vin banii.  Afirmă că dacă dorim să ramânem competitivi, trebuie să facem acest lucru pentru că, pe piața de festivaluri mari in România, unde se cheltuie milioane, noi am ramas la zilele orașului.

Dl. cons. Boteanu George  consideră că este important sa se stie ca aceasta suma ede 900.000 lei  nu vine de la bugetul local si este normal de asemenea, sa se stie  cat se va incasa de la sponsori, cat din chirii si cat din bugetul local.

Dl. Marian Valerie Panait   crede că ar trebui o dezbatere pe această temă pentru că Sinaia merită un eveniment puternic, cu multi bani, ca să devenim repede competitivi.

Președintele de ședință  menționează că se va face o informare după desfașurarea festivalului în care se va preciza câti bani au venit din inchirieri, din sponsorizări și din alte surse.

Președintele de ședință supune  la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate in forma prezentată.

 

În încheiere, președintele de ședință mulțumește celor prezenţi pentru participare și declară închise lucrările ședinței. la ora 16,45.

Intrucat in sala de sedințe se află dna Radulescu, avocatul firmei SC. Gourmet  Import SRL., care dorește să ia cuvântul, referitor la o  solicitare din partea firmei,  presedintele de sedinta cere permisiunea membrilor Consiliului Local sa i se permita acest lucru.

Dna avocat precizează că a revenit cu o adresă pentru a participa la sedinta de consiliu și a i se permite să ia cuvântul.

Dl. cons. Boteanu George  afirmă că solicitarea SC. Gourmet Impex SRL. s-a discutat în comisia de urbanism si a primit aviz favorabil, urmând ca, proiectul de hotărâre sa se regăsească pe ordinea de zi a viitoarei ședinte de consiliu.

Ședința se încheie la orele 16,50.

Descarca porocesul verbal al sedintei de consiliu din 11 iulie 2019 de AICI

Last modified: septembrie 24, 2019

Comments are closed.