Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.159 din 26 septembrie 2019

octombrie 16, 2019

Privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

Având în vedere referatul de aprobare  înregistrat sub nr. 27.527 din 19 septembrie 2019, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate înregistrat la nr. 27.528 din 19.09.2019  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 ;

Având în vedere referatul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În baza Legii nr.50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

În conformitate cu prevederile  Legii nr.  273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată.

În temeiul Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 129, alin.(1) și  alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.a), art. 139 alin.(3), lit.a) și art. 196 alin.(1), lit.a),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:   

 ART. l. –   Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    980.500 lei
a)      Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  (04.02.05)

b)      Sume defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetelor locale(11.02.06)

c)      Taxă de promovare a localității (12.07.00)

d)     Venituri din donații și sponsorizări (37.02.01)

e)      Venituri din vânzarea unor bunuri (39.02.07)

 

139.800 lei

 

187.000 lei

180.000 lei

23.700 lei

450.000 lei

    II. CHELTUIELI :

 

980.500 lei
Cap.65  ” ÎNVĂȚĂMÂNT” 

Titlul II Bunuri și servicii

               

50.000 lei

50.000 lei

Cap.66. ”SĂNĂTATE” 

Titlul XIII Active nefinanciare 71.01.02

Achiziționare   două aparate de ventilație

178.000- 53.000=125.000 lei

din care :112.400 lei Consiliul Județean si 12.600 lei

cofinanțare buget local

Achiziționare 5 paturi ATI

45.000 lei +53.000 lei = 98.000lei

din care : 87.600 lei Consiliul Județean si 10.400 lei

cofinanțare buget local

 

0

0

-53.000 lei

 

 

+53.000 lei

Cap.67.   ”CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE” 

Titlul II Bunuri și servicii

 

250.000 lei

250.000 lei

Cap.68.00 ”ASISTENTA SOCIALA ” 

Titlul I Cheltuieli salariale

 

67.000 lei

67.000 lei

Cap.84.00  ”TRANSPORTURI ” 

Titlul XIII Active nefinanciare 71.01.305

 Modernizare garaj Calea Beasovului

350.000 lei

 

 350.000 lei

Cap.87.00  ”ALTE ACTIUNI ECONOMICE” 

Titlul II Bunuri și servicii

Titlul XIII Active nefinanciare 71.01.30

Achizitie  dotari, mobilier vila CEC

 

263.500 lei

163.500 lei

100.000 lei

 

    ART.2. –  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Consultati HCL NR.159 din 26 septembrie 2019 AICI

 

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.