Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 160 din 26 septembrie 2019

octombrie 16, 2019

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL pe anul 2019

Având în vedere referatul de aprobare  nr. ­27753/20.09.2019  întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre,  precum  și raportul de specialitate nr.27758/20.09.2019  prin care SC Sinaia Forever  SRL propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019;

Văzând  avizul Comisiei  buget-finanțe  a Consiliului local;

În conformitate cu prevederile :

  • Legii nr.50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
  • Legii nr. 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată, art. 19;

Ținând cont de prevederile   Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau  unitățile  administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 129, alin.(1) și  alin.(2) lit.a) și b), art. 139 alin.(3), lit.a) și art. 196 alin.(1), lit.a) din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1.  – Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL, pe anul  2019  astfel :

  1. VENITURI TOTALE :                     4667.90     mii lei

       – venituri din exploatare                                                                + 4666.30  mii lei                       – venituri financiare                                                                     –         1.60    mii lei

  1.   CHELTUIELI TOTALE :                                                      4621.79     mii lei

– cheltuieli privind stocurile                                                           +   851.26     mii lei

– cheltuieli privind serviciile executate de terți                              –    238.20     mii lei

– cheltuieli privind alte servicii executate de terți                          –    431.00     mii lei

– cheltuieli privind impozite ,taxe si varsaminte asimilate              +   171.55     mii lei

– cheltuieli de  personal                                                                  + 2771.42     mii lei

– cheltuieli de exploatare                                                                +   146.37     mii lei

– cheltuieli financiare                                                                      –      11.99     mii lei 

ART.2. –  Administratorul SC Sinaia Forever SRL va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Consultati HCL NR.160 din 26 septembrie 2019  AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.