Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 161 din 26 septembrie 2019

octombrie 16, 2019

Privind completarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 144/2018 – Aprobarea proiectului de investiții, a documentației și indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului Centrul multifuncțional educațional recreațional “ZINO – educație de la A la Z”, faza SF+DALI

Având în vedere Referatul de aprobare nr.27.676/20.09.2019, inițiat de Primarul orașului Sinaia și Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice nr.27.680/20.09.2019;

Văzând Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.144/2018 de aprobare a proiectului de investiții, a documentației și indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului Centrul multifuncțional educațional recreațional “ZINO – educație de la A la Z”, faza SF+DALI;

Ținând cont de Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte nr.POR/2018/13/13.1/1/7, Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investriții 9b Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurarle, Obiectivul specific 13.1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România;

Tinând cont de solicitarea de clarificare nr.8, din partea ADR SUD Muntenia, cu privire la proiectul Centrul multifunctional educational recreational “ZINO – educatie de la A la Z”, cod SMIS 123324, înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 27.483/18.09.2019, prin care se solicita includerea în Hotărârea Consiliului Local  de aprobare indicatori a indicatorilor asumați prin cererea de finanțare;

Ținând cont de prevederile art.129, alin.(4), lit.d), coroborat cu art.139, alin.(1)  și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019  privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

 ART.1.-  Se aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza SF+DALI, pentru proiectul de investiții Centrul multifuncțional educațional recreațional “ZINO – educație de la A la Z”, conform Anexei 1, completată, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget  si Serviciul Investiții, Patrimoniu și Protecție Civilă.

Consultati HCL NR.161 din 26 septembrie 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.