Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 162 din 26 septembrie 2019

octombrie 16, 2019

Privind completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL de Delegare a Gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia cu Automaturatoare stradala multifunctionala – MAN TGM 18.290 4 x 4 BB si echipamentele din dotarea acesteia

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 27390/17.09.2019 al Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 27399/18.09.2019 întocmit de Serviciul Investitii si Achizitii Publice prin care se propune includerea Automaturatoarei stradale multifuncționale nouă cu funcția de: măturat – aspirat, spălat stradal cu înalta presiune, deszăpezire – MAN TGM 18.290 4 x 4 BB și echipamentele din dotarea acesteia in Anexa cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 încheiat intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL de Delegare a Gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia;

Văzând referatul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În baza:

– Hotărârii Consiliului Local nr. 130/2010 si Hotărârii Consiliului Local nr. 131/2010 prin care s-a aprobat inființarea SC Sinaia Forever SRL;

– Hotărârii Consiliului Local nr. 146/2010 prin care s-a aprobat delegarea serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, către operatorul SC Sinaia Forever SRL. prin atribuirea în gestiune delegată, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, cu modificările si completarile ulterioare;

– Hotărârii Consiliului Local nr. 196/18.10.2018 si 140/17.07.2018 prin care s-a aprobat completarea obiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia cu activitatea de îndepartare a zapezii si preintampinarea formarii poleiului si a ghetii pe drumurile, strazile, aleile, pietele si celelalte locuri publice din orasul Sinaia si, respectiv, activitatea de curatare a strazilor, drumurilor, aleilor, pietelor si a celorlalte locuri publice;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 – Se aprobă completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 încheiat între Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public si privat al orașului Sinaia cu utilajul Automăturătoare stradală multifuncțională nouă, cu funcția de: măturat – aspirat, spălat stradal cu înalta presiune, deszăpezire – MAN TGM 18.290 4 x 4 BB si echipamentele din dotarea acesteia.

ART. 2 – Predarea-primirea bunului se va face pe bază de proces verbal încheiat între părțile interesate.

ART. 3 – Se mandatează Primarul orașului Sinaia sau Viceprimarul orașului Sinaia să semneze Actul aditional la Contractul nr. 20383/2010 de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia.

ART. 4 – SC Sinaia Forever SRL. va suporta toate cheltuielile de reparații și întreținere necesare bunei funcționări ale utilajului.

ART. 5 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții si Achiziții Publice, Directia Politia Locală, Serviciul Buget și SC Sinaia Forever SRL.

Consultati HCL NR.162 din 26 septembrie 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.